اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارت های خواندن، برنامه ریزی و سازماندهی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با ناتوانی یادگیری در مراکز ناتوانی‌های یادگیری 1، 2، 3 و 4 در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه آماری 30 نفر از این دانش‌آموزان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی (15 دانش آموز) و گواه (15 دانش آموز) گمارده شدند. ابتدا پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو (ویلکات و همکاران، 2011) برای هر دو گروه (توسط والدین) تکمیل گردید و سپس در آزمون برج لندن (شالیس، 1982) شرکت کردند. گروه آزمایشی در جلسات آموزش دیوس شرکت کردند. گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. سپس پرسشنامه های ذکر شده دوباره برای هر دو گروه توسط والدین تکمیل و دو گروه در آزمون برج لندن شرکت کردند. داده ها از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی در پس‌آزمون در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روش آموزش دیویس با شناسایی مشکلات مربوط به نارساخوانی باعث بهبود مهارت خواندن و با تمرکز بر فرایندهای تفکر موجب افزایش توانایی فرد در مهارت‌های سازماندهی و برنامه ریزی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Davis training method on improving reading skills and planning and organizing students with special learning disabilities

نویسندگان [English]

  • sajad eskandari 1
  • keivan kakabraee 2
  • Saeidehalsadat Hosaeni 3
  • hasan amiri 3
1 Ph.D. Student, General Psychology, Department of Psychology, Kermanshah Unit, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 - Assistent Professor of Psychology, Department of Psychology, Kermanshah Unit, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
Aim: This study aimed to investigate the effectiveness of Davis training method on improving reading, planning and organizing skills of students with learning disabilities. Methods: The research method was semi-experimental with pretest- posttest and a control group. The statistical population included all children with learning disabilities in learning centers 1, 2, 3 and 4 in Kermanshah city in the academic year 2018-2019. A sample of 30 of these students was selected by simple random sampling and randomly assigned to two experimental groups (15 students) and a control group (15 students). At first, the Colorado Learning Problem Questionnaire (Wilkot et al., 2011) was completed for both groups (by parents) and then participated in the London Tower Test (Shalice, 1982). The experimental group then participated in Davis training method sessions. The control group did not receive. Then the questionnaires were completed again by both parents for both groups and the two groups participated in the London Tower test. The data were analyzed by using statistical test of covariance analysis. Results: The results showed that average scores of reading, planning and organizing skills in the post- test in experiment group were significantly increased in comparison with control group. Conclusion: Based on the findings of the research, it can be concluded that Davis training method improves read skills with identify problems related to dyslexia and increases planning and organizing ability with focusing on the processes of thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Davis training method
  • reading skills
  • planning and organizing
  • learning disabilities