اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران

2 گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش‌آموزان دختر دبستانی می‌پردازد.
روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان دبستان دخترانه صبای نور، واقع در منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. از بین جامعه فوق، نمونه گیری به صورت در دسترس و با جایگزینی تصادفی انجام شد. بدین صورت که با استفاده از سیاهه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر (1983) و سیاهه حرمت خود کوپر اسمیت (1954)، همه دانش آموزان پایه پنجم انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. بر حسب این آزمون‌ها، افرادی که نمره اضطراب بالاتر از میانگین(اضطراب حالت = 6/29 و اضطراب صفت = 3/37) و نمره حرمت خود کلی پایین تر از میانگین ( 7/34) داشتند، مشخص شدند و از بین آن ها 24 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب و به تصادف در دو گروه 12 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور اجرای پژوهش، گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش گروهی مبتنی بر هنر قرار گرفتند و مجدداً در پس آزمون هر دو گروه به سنجش درآمدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره، تفاوت معنادار میان گروه آزمایش و گواه را در هر دو متغیر اضطراب و حرمت خود نشان داد ( P<0/05).
نتایج: بر اساس یافته های پژوهش می‌توان گفت آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر کاهش اضطراب و افزایش حرمت خود دانش آموزان دبستانی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Art-Based Group Training on Anxiety and Self- Esteem in Students

نویسندگان [English]

  • hajar lotfali 1
  • mansoure hajhosseini 2
  • yaser madani 1
1 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study determines the effectiveness of art-based group training on anxiety and self-esteem in female students in elementary school.
Method: this study was pseudo-experimental with pre-test and post-test with a control group. The statistical population of this study included all the students of Sabaye Noor Girls' Elementary School, located in Tehran's second district in the academic year of 2017-18. From the above community, the sample was obtained via available sampling methodology and randomly placed. Spielberger's state-trait anxiety inventory (1983), and Coopersmith's self-esteem inventory (1954), was used to evaluate all fifth-grade students. Those with anxiety score above the mean (state anxiety=29/6 and trait anxiety=37/3) and a lower general self-esteem score (34/7), resulted in Twenty-four individuals being selected as the sample groups, with12 subjects in treatment and control group. In order to conduct the research, the experimental group underwent art-based group training in eight sessions and were reassessed in the post-test phase.
Findings: results of multivariate covariance analysis showed significant differences in to variable anxiety and self- esteem between the test and control groups. (P <0.05).
Results: According to research findings, it can be concluded that art-based group training has been effective in reducing anxiety and increasing self-esteem in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art-based group training
  • Anxiety
  • Self-esteem