کلیدواژه‌ها = انعطاف‌پذیری ذهنی
مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی

دوره 5، شماره 2، تیر 1393

محسن رفیع خواه؛ عباس شیخ محمدی؛ اعظم برهان؛ محمد مهاجرانی