اثربخشی برنامۀ آموزشی درمان با استفاده از لگو بر تعامل اجتماعی و رفتارهای قالبی کودکان اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی برنامۀ آموزشی درمان با استفاده از لگو بر تعامل اجتماعی و رفتارهای قالبی کودکان اتیسم انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری در این پژوهش کلیۀ کودکان اتیسم شهر تهران در سال 1397-1396 بودند. گروه نمونه مشتمل بر 22 کودک اتیسم بود که به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفری قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 16 جلسه 60 دقیقه‌ای، هفته‌ای دو بار در برنامۀ آموزشی درمان با استفاده از لگو شرکت کرد و گروه کنترل هیج مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار به‌کار گرفته شده در پژوهش حاضر آزمون تشخیصی اوتیسم گیلیام بود. داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نسخۀ 24 نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که برنامۀ آموزشی درمان با استفاده از لگو تأثیر معناداری بر تعامل اجتماعی و رفتارهای قالبی کودکان اتیسم داشت. برنامۀ آموزشی درمان با استفاده از لگو می‌تواند تعامل اجتماعی کودکان اتیسم را افزایش و رفتارهای قالبی آن‌ها را کاهش دهد؛ بنابراین، برنامه‌ریزی به‌منظور استفاده از این برنامه اهمیت خاصی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of lego therapy training program on social interaction and stereotypic behaviors in children with autism

نویسنده [English]

  • Parinaz Banisi
Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim. The aim of present study was to investigate the effectiveness of lego therapy training program on the social interaction and stereotypic behaviors in children with autism. Methods. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 22 children with autism from Tehran city in 2017-2018 academic year who were selected by convenient sampling method. Subjects were divided into experiment and control groups randomly, each group consisting of 11 children. The experiment group participated in 16 sessions of lego therapy training program (twice a week; each session lasted 60 minutes), while the control group did not. The tool utilized was Gilliam Autism Rating Scale (GARS). Multivariate analysis of covariance was used by SPSS24 for analyzing the data. Results. The results showed that lego therapy training program had a significant effect on the social interaction and stereotypic behaviors children with autism. Conclusion. The lego therapy training program can increase social interaction and decrease stereotypic behaviors of children with autism; Therefore, planning for make use of this program is of particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism
  • lego therapy
  • social interaction
  • stereotypic behaviors
احمدی، سید جعفر.، صفری، طیبه.، همتیان، منصوره و خلیلی، زهرا (1390). بررسی شاخص‌های روانسنجی آزمون تشخیص اتیسم. مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 1(1): 87-104.
اکبری، سعیده و رجب بلوکات، میترا (1396). تأثیر لگوی آموزشی بر مهارت اجتماعی و خلّاقیّت کودکان کم‌شنوا با تجربه کاشت حلزون. فصلنامه ابتکار و خلّاقیت در علوم انسانی، 7(1):101-124.
بهروز سرچشمه، سعیده.، عاشوری، محمد و انصاری شهیدی، مجتبی (1396). اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(21):6-15.
پوراعتماد، حمیدرضا.، تذکره توسلی، شهپر.، شیری، اسماعیل و بنی‌جمالی، شکوه‌السادات (1396). اثربخشی درمان با استفاده از لگو در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اُتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 2(42): 195-214.
جلیل‌آبکنار، سیده‌سمیه.، رضوی، فاطمه و عاشوری، محمد (1395). بررسی تحلیلی اختلال‌های طیف اتیسم در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 4(141):59-69. 
حمیدی، فریده و محمدی خراسانی، فرنگیس (1396). اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیش‌فعال بر اختلالات رفتاری فرزندان. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(22):50-60.
ضرغامی، الهام.، احدی، حسن.، اطهاری، سید شمس‌الدین و کراسکیان، آدیس (1396). مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلا به آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(22):78-70.
عاشوری، محمد و جلیل‌آبکنار، سیده‌سمیه (1395). دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر. چاپ اول. تهران: رشد فرهنگ.
عبداللهی بقرآبادی، قاسم (1395). اثربخشی درمان با استفاده از لگو در افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان اتیسم با عملکرد سطح بالا. رویش روان شناسی، 5(3):153-164. 
میرز، لاورنس اس.، گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (1391). پژوهش‌های چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). چاپ اول. ترجمۀ حسن‌پاشا شریفی، ولی‌الله فرزاد، سیمین‌دخت رضاخانی، حمیدرضا حسن‌آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی، تهران: رشد.