پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت بر اساس ناگویی هیجانی، صمیمت زوجین و نشاط ذهنی در مادران کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی شخصیت، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت بر اساس ناگویی هیجانی، صمیمت زوجین و نشاط ذهنی در مادران کودکان آهسته‌گام انجام شد. در یک پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی از میان مادران کودکان آهسته‌گام شهر اهواز در سال 1396، تعداد 90 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تمامی شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های رضایتمندی زوجیت انریچ، ناگویی هیجانی تورنتو، صمیمیت زوجین باگاروزی و نشاط ذهنی ریان و فردریک را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوۀ همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد ناگویی هیجانی (186/0-=r) با رضایتمندی زوجیت مادران کودکان آهسته‌گام رابطۀ منفی و معنادار و صمیمیت زوجین (327/0=r) و نشاط ذهنی (285/0=r) با رضایتمندی زوجیت رابطۀ مثبت و معنادار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پیش‌بین به‌طورمعناداری توانستند 6/23‌درصد از واریانس رضایتمندی زوجیت مادران کودکان آهسته‌گام را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی سهم صمیمیت زوجین بیشتر از ناگویی هیجانی و نشاط ذهنی بود (05/0p <). نتایج حاکی از اهمیت ناگویی هیجانی، صمیمیت زوجین و نشاط ذهنی در پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت مادران کودکان آهسته‌گام بود. بنابراین، به مشاوران و درمانگران پیشنهاد می‌شود برای بهبود رضایتمندی زوجیت این افراد میزان ناگویی هیجانی را کاهش و میزان صمیمیت زوجین و نشاط ذهنی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of marital satisfaction based on alexithymia, marital intimacy and subjective vitality in mothers of slow paced children

نویسندگان [English]

  • Sara Rezaei 1
  • Zahra DashteBozorgi 2
1 M.A. in Personality Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of present study was the prediction of marital satisfaction based on alexithymia, marital intimacy and subjective vitality in mothers of slow paced children. In a descriptive-analytical study of correlational type, from among mothers of slow paced children of Ahvaz city in 2017, 90 mothers were selected using random sampling method. All participants completed Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, Toronto Alexithymia Questionnaire, Bagarozzi Marital Intimacy and Ryan & Frederick’s Subjective Vitality. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression with enter model method. The findings showed alexithymia (r=-0/186) have a negative and significant relationship with marital satisfaction in mothers of slow paced children, and marital intimacy (r=0/327) and subjective vitality (r=0/285) have a positive and significant relationship with marital satisfaction. The results of multiple regression showed that predicting variables were significantly able to predict 23/6 percent of variance of marital satisfaction of mothers of slow paced children, and that in this prediction the share of marital intimacy was higher than alexithymia and subjective vitality (p < 0/05). The results indicated the importance of alexithymia, marital intimacy and subjective vitality in predicting marital satisfaction in mothers of slow paced children. Therefore, it is suggested to counselors and therapists to work on improving their marital satisfaction, decreasing the level of alexithymia and increasing the level of marital intimacy and subjective vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • alexithymia
  • intimacy
  • subjective vitality
ارجمندنیا، علی اکبر.، افروز، غلامعلی و نامی، محمدصالح (1392). مقایسۀ میزان فشار روانی و رضایت‌مندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان آهسته‌گام و کودکان عادی در استان گلستان. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 3(116): 5-15.
اعتمادی، عذرا (1384). بررسیومقایسۀاثربخشرویکردروانیآموزشیمبتنیبرشناختیرفتاریوارتباطدرمانیبرصمیمیت زوجینمراجعه‌کنندهبهمراکزمشاورهدرشهراصفهان، رسالۀ دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
بشارت، محمدعلی.، زاهدی، کمیل و نوربالا، احمدعلی (1392). مقایسۀ ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران جسمانی‌سازی، بیماران اضطرابی و افراد عادی. روان‌شناسیمعاصر، 8(2): 3-16.
به‌پژوه، احمد (1391). خانواده و کودکان با نیازهای ویژه. (چاپ اول). تهران: آوای نور.
بیگی، علی.، محمدی فر، محمد علی.، نجفی، محمود.، رضایی، علی محمد (1395). نقش صمیمیت زوجین و باورهای معنوی و اعمال مذهبی در پیش بینی انسجام و سازگاری خانوادگی. پژوهش در سلامت روان‌شناسی، 10(1): 52-60.
ذبیحی حصاری، نرجس خاتون (1396). تأثیر آموزش مهارت‌های‌ زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانان آهسته‌گام. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(22): 88-95.
خواجه، فرزانه و خضری‌مقدم نوشیروان (1395). رابطۀ ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی با رضایت زناشویی در پرستاران زن متأهل. مجلهدانشکدهپرستاریوماماییارومیه، 14(7)، 630- ۶۳8.
رجبی، غلامرضا.، حیات‌بخش، لیلا و تقی‌پور، منوچهر (1394). الگوی ساختاری رابطۀ توانمندی هیجانی، صمیمیت، رضایت و سازگاری زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1(16): 67-91.
عاشوری، محمد و جلیل‌آبکنار، سیده‌سمیه (1395). دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر. چاپ اوّل. تهران: رشد فرهنگ.
عبدی‌زاده، سحر.، دهشیری، غلامرضا و زهرایی، شقایق (1395). رابطۀ کنجکاوی با بهزیستی زنان متاهل: نقش واسطه‌ای صمیمیت و رضایت زناشویی. فصلنامه مطالعات زن و خانواده، 4(2): 131-149.
عرب‌زاده، مهدی (1396). رابطۀ نیازهای اساسی روان شناختی با سرزندگی ذهنی در سالمندان. مجلهسالمند، 12(2): 170-179.
قراشی، کریم.، سرندی، پرویز و فرید، ابوالفضل (1392). مقایسۀ میزان استرس و رضایتمندی زناشویی در والدین کودکان کم‌شنوا و عادی. مجله شنوایی شناسی، 22(1): 20-24.
محمودی، فریده.، بهروز سرچشمه، سعیده.، کریمی، مسعود.، انصاری شهیدی، مجتبی و جلیل‌آبکنار، سیده سمیه (1395). تأثیر آموزش مهارت زندگی بر کفایت اجتماعی دانشآموزان آهسته‌گام. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7(19): 60-67.
مرادی‌شکیب، آمنه.، قدم‌پور، سمانه و سقایی پورسیفی، مهدیه (1396). مقایسۀ گرایش به مصرف مواد و مشکلات روان‌شناختی در نوجوانان عادی و آهسته‌گام. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(21): 35-43.
میری، نسرین و نجفی، محمود (1396). نقش صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خُلقی در پیش بینی رضایت زناشویی. مجلهدانشگاهعلومپزشکیقم، 11(3): 66-74.
مهدی‌پور بازکیایی، مونا و صداقتی‌فرد، مجتبی (1394). بررسی رابطۀ بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه. فصلنامهروانشناسیتحلیلیشناختی، 6(22):21-31.
یاراحمدی، سمیه.، آزادمرد، شهنام و خادمی، زینب (1395). رابطۀ تنظیم هیجانی و دلبستگی به خدا با رضایت از زندگی والدین کودکان آهسته‌گام. مجله پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 1(4): 30-41.