مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی شخصیت، گروه روان‌شناسی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

5 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با اختلال رفتاری و دانش‌آموزان عادی انجام شد. این پژوهش از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش دانش‌آموزان با اختلال رفتاری و عادی شهر تهران بودند؛ در این پژوهش 70 دانش‌آموز 15 - 18 ساله شرکت کردند و به دو گروه 35 نفری تقسیم شدند. گروه اول از دانش‌آموزان اختلال رفتاری داشتند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ در حالی که گروه دوم، از میان دانش‌آموزان عادی به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی بل و پرسشنامۀ هوش هیجانی برادبری و گریوز بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان عادی به‌طور معناداری بیشتر از دانش‌آموزان با اختلال رفتاری بود (05/0P<). نتایج نشان داد سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانش‌آموزان با اختلال رفتاری کم‌تر از دانش‌آموزان عادی بود. بنابراین، در این حوزه به برنامۀ توانبخشی ویژه‌ای نیاز است تا سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانش‌آموزان با اختلال رفتاری افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of social adjustment and emotional intelligence of students with and without behavioral disorder

نویسندگان [English]

  • Elmira Ezazi Bojnourdi 1
  • Tahereh Ghazaghi 2
  • Meisam Radfar 3
  • Fatemeh Sharifi 4
  • Ahmad Ali Asadpour 5
1 MA of Family Counseling, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 M.A. of General Psychology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Varamin, Iran.
3 M.A. of Personality Psychology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Varamin, Iran.
4 M.A. of Educational Psychology, Department of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran. ahmadasadpour12@gmil.com
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to compare social adjustment and emotional intelligence of students with and without behavioral disorder. Methods: The present research was a causal-comparative research. The study population included students with behavioral disorder and normal students. 70 students aged 15-18 years old participated in this study and were divided into two groups of 35. The first group contained 35 students with behavioral disorder who were selected using convenient sampling method; while the students assigned to the second group were selected from among normal students using random sampling method. The instruments of this research were Bell's Social Adjustment Questionnaire and Bradberry and Greave's Emotional Intelligence Questionnaire. Data were analyzed using MANOVA. Results: findings showed that social adjustment and emotional intelligence among normal students was significantly higher than the students with behavioral disorder (P>0.05). Conclusion: social adjustment and emotional intelligence in students with behavioral disorder was less than the normal students. Therefore, requires specific rehabilitation program in order to increase social adjustment and emotional intelligence in students with behavioral disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral disorder
  • emotional intelligence
  • social adjustment
زاهد، عادل.، رجبی، سعید و امیدی، مسعود (1391). مقایسۀ سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1(2): 62-43.
حیدری، شعبان.، مهدی‌نژاد، گلین و لیانی، فاطمه (1393). نقش بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب امتحان دانشجویان. کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی.
شیخ‌الاسلامی، راضیه (1385). بررسی رابطۀ راهبردهای انگیزشی و هسته کنترل با پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیرهای هوش، جنسیت و زمینه خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی شیراز.
عاشوری، محمد و جلیل‌آبکنار، سیده‌سمیه (1395). دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر. چاپ اوّل. تهران: رشد فرهنگ.
عسگری، پرویز و روشنی، خدیجه (1391). مقایسه هوش فرهنگی، هوش هیجانی، سازگاری فردی- اجتماعی دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. 3(12): 49-63.
گنجی، حمزه.، میرهاشمی، مالک و ثابت، محسن (1385). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبری- گریور. مجله روان‌شناسی کاربردی، 1(2): 23-35.
قاطع‌زاده، عبدالامیر (1384). رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با رفتار سازشی دانش‌آموزان دختر پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی شهرستان دشت آزادگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
میکاییلی، فرزانه و مددی امام‌زاد، زهرا (1387). رابطه هوش هیجانی اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دارای حکم انظباطی و مقایسه آن با دانشجویان بدون حکم، فصلنامه علمی پژوهشی تبریز، 3(11): 47-61