استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استاد ممتاز دانشگاه تهران

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این تحقیق، به «استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک-­جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری» پرداخته شد تا از این طریق بتوان ابزاری را برای غربالگری، تشخیص و شناسایی ناتوانی یادگیری طراحی و اعتباربخشی نمود. از این­رو، با توجه به طرح نمونه­گیری طبقه­ای سهمی با تأکید بر لایه­های جنسیت، مقطع تحصیلی و موقعیت­ جغرافیایی در شهر و شهرستان­های تهران، از گروه بالینی (ناتوان یادگیری)، نمونه­برداری انجام گرفت. بدین ترتیب که 360 نفر نمونه بالینی با ناتوانی یادگیری مورد آزمودن قرار گرفتند و تحلیل­های روان­سنجی مرتبط با 10 آزمون در حیطه­های اعتبار و روایی ابزار انجام گرفت. یافته­های روان­سنجی نشان داد که ابزار مزبور در گروه بالینی ناتوان یادگیری از اعتبار (ثبات و تجانس درونی)، روایی ملاکی (از نوع همزمان) برخوردار است؛ در حالیکه با تأکید بر مدل سلسله مراتبی توانایی­های شناختی و شیوه تحلیل عامل تأییدی، از روایی سازه برخوردار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardized tests of cognitive ability Woodcok – Johnson III (un) For children with learning Disability

نویسندگان [English]

  • Shohreh Shokrzadeh 1
  • G.Ali Afrooz 2
  • Kambiz Kamkari 3
  • Mehdi Davayi 4
چکیده [English]

 
 
In this Research, the "standardized cognitive Ability tests for children with learning Disability Woodcock - Johnson" was considered to be the instrument through the screening , Diagnostic and identification of learning disabilities on the one hand and on the other hand  Scholastic Aptitude Clinical Student design and be accredited. Hence, the Quota Stratified sampling plan with an emphasis on the contribution of layers gender , education and location in Tehran province, and clinical Group (learning disability), were sampled. Thus the 360 people with a learning disability in clinical samples were tested, and analyzes related psychometric tests 10 were in the areas of reliability and validity. Psychometric findings indicate that the Instrument in clinical Group validation of learning disability (internal consistency and Stability), criterion validity ( of the same type), and diagnostic validity is discriminant validity, while emphasizing the ability of hierarchical models Confirmatory factor analysis of the cognitive and the Construct validity is not important. While the results of analyzes related psychometric diagnostic validity of the instrument as a result of diagnostic validity study as well as providing school -based learning are Composit. The Composit, a set of four diagnostic tests for screening and diagnosis of learning disability is a learning disability in elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standardized
  • diagnostic validity
  • discriminant validity
  • Reliability
  • cognitive Ability tests Woodcok – Johnson III (un)