مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی بود. تعداد 307 نفر دانش­آموز مقطع متوسطه دوره دوم ( 144نفر دانش آموز عادی و 163 نفر دانش آموز تیزهوش) به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند که مقیاس های ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) و خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که در هردو گروه از دانش­آموزان (تیزهوش و عادی) بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تنها در دانش­آموزان تیزهوش زیر مقیاس اثربخشی/ اصالت با ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین نمرات ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری داشت که نمرات ناگویی هیجانی در دانش­آموزان عادی و نمرات خلاقیت هیجانی در دانش­آموزان تیزهوش نسبت به گروه مقابل بالا­تر بود. هر چقدر دانش­آموزان از نظر هیجانی، خلاقیت بیشتری داشته باشند راحتر و بهتر می­توانند هیجانات خود را بشناسند و ابراز کنند و در نتیجه بهتر می­توانند با دیگران رابطه برقرار کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Alexithymia and Emotional Creativity among Gifted and Normal Female Students

نویسندگان [English]

  • saede shahhoseini
  • azadeh forozanfar
  • fatemeh hashemi
  • najme taheri
چکیده [English]

The current study was aimed to compare alexithymia and emotional creativity among gifted and normal female students. 307 high school students of second-grade (144 normal students and 163 gifted students) were selected by multistage clustering sampling method, who completed Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker and Taylor, 1994) and emotional creativity inventory (April, 1999). For analyzing the data, Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance were used.Results of the research showed that there is a significant negative association between emotional intelligence and emotional creativity in both groups of students (gifted and normal). Only in gifted students there was a positive and significant relationship between the subscale of effectiveness/authenticity and alexithymia. There was also a significant difference in scores of alexithymia and emotional creativity between both groups, such that scores of alexithymia in normal students and scores of emotional creativity in gifted students were higher than the other group.The higher the students’ emotional creativity is, the better and easier they would be able to know and express their emotions, and they can consequently communicate better with others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alexithymia
  • Emotional Creativity
  • Innovation
  • Readiness
  • Effectiveness