اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

2 روانشناسی بالینی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی موسیقی‌درمانی برافزایش توانایی مهارت‌های خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون شنوایی بود. پژوهش حاضر کودکان کاشت حلزونی شنوایی (10-8 سال) که در مدارس ابتدایی تهران در حال تحصیل می‌باشند بود. 20 کودک (8 پسر و 12 دختر) مراجعه‌کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی بقیه ا... (عج) به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب ­شدند که از این 20 نفر 10 نفر به‌صورت تصادفی در گروه آزمایشی (موسیقی‌درمانی همراه با توان‌بخشی) و 10 نفر در گروه کنترل (جلسات توان‌بخشی) جایگزین شدند. موسیقی‌درمانی در 24 جلسه متوالی (در طی 6 ماه) به مدت 1 ساعت برای کودکان گروه آزمایش انجام شد ولی گروه کنترل فقط در جلسات توان‌بخشی شرکت کردند. در جدول شماره 2 آماره کالموگروف-اسمیرنف برای تمامی متغیرها معنی‌دار نمی‌باشد. بنابراین توزیع این متغیرها در گروه‌ها نرمال می‌باشد و می‌توان از آزمون‌های پارامتریک استفاده نمود در جدول 3 نشان داده‌شده است، میزان f محاسبه‌شده در مورد تأثیر گروه‌ها برابر با 425/9 می‌باشد که در سطح 01/0 معنی‌دار می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌دار وجود دارد. لذا با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که اقدامات موسیقی‌درمانی برافزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزونی شنوایی تأثیرگذار می‌باشد. نتایج تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر نشان داد که اثربخشی موسیقی‌درمانی بر مهارت‌های خواندن در کودکان دبستان کاشت حلزونی معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of music therapy in enhancing the ability of reading in primary school children with cochlear implants

نویسندگان [English]

  • mitra shahpanah 1
  • mohamad hatami 2
  • robabe nori 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of music therapy on reading skills in cochlear implants students. The study papulation was cochlear implants students in Tehran. 20 students (8 boys and 12 girls) who were to Baghiyat allah cochlear implant center selected through randomly sampling method. Randomly 10 students were replaced in experimental group (music therapy and rehabilitation) and 10 students were replaced in the control group (rehabilitation). For experimental group music therapy at 24 consecutive sessions (over six months) for 1 hour was administered but control group only attended at rehabilitation sessions For experimental group music therapy and rehabilitation session were held but control group only receive rehabilitation At table-2 the research descriptive variable index including mean, standard deviation, for experimental and control groups at three stages of pre-test, post-test and track test have been reported. table-3 the sum of calculated f in terms of the impact of the groups equals 9/425 which is significant at 0/01 level Therefore, on the basis of the research findings it can be said that music therapy measures are effective at improving reading skill abilities of schools students with cochlear implants. Results of ANOVA with repeated measure showed significant difference in reading skills and hearing ability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cochlear implants
  • Music Therapy
  • reading skills