اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

2 دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر ارتقای مهارت‌های رضامندی زوجیت و مولفه‌های تاب‌آوری معنوی مادران کودکان آهسته‌گام انجام شد. روش پژوهش مذکور از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌‎آزمون بود. برای ارزیابی متغیرها ازمقیاس رضامندی همسران دکتر افروز (1389) و مقیاس محقق‌ ساخته تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی استفاده شد. 30 نفر از مادران کودکان آهسته‌گام شهرستان دهدشت و حومه با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل در پژوهش حاضر مشارکت کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که اجرای برنامۀ مداخله‌ای بر میزان رضامندی زوجیت و مولفه‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی در مادران کودکان آهسته‌گام گروه آزمایشی در مرحلۀ پس‌آزمون به طور معناداری موثر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی می‌تواند میزان رضامندی زوجیت و مولفه‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی مادران کودکان آهسته‌گام را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Resiliency based on Islamic Spirituality Training on Marital Satisfaction & Components of Resiliency based on Islamic Sprituality in Mothers of Slow Pace Children

نویسندگان [English]

  • Shahrzad bakhshi 1
  • g.ali afroz 2
  • ahmad behpazhoh
  • bagher ghobari
  • mohsen shokohi
چکیده [English]

The aim of this study was investigating the effects of Resiliency based on Islamic spirituality Training on marital satisfaction & Components of Resiliency based on Islamic sprituality in mothers of Slow Pace Children. In this study a semi-experimental design with pretest-posttest was applied. Afrooz Marital Satisasfacti Scale (AMSS) andResiliency based on Islamic spirituality researcher made scale were utilized to evaluate marital satisfaction, resiliency and Components of Resiliency based on Islamic sprituality among mothers with Slow Pace Children. The sample size includes 30 mothers having Slowe Pace children that assigned for experimental and control groups randomly. Analyzing of data is performed using Multivariable Analyze of Covariance. Results reveal that marital satisfaction and its component and Components of Resiliency based on Islamic spirituality of mothers with Slowe Pace children in experimental group significantly improved. According to the findings ofthe study it can be concluded that resiliency based on Islamic Spirituality skillstraining enhance the marital satisfaction and resilience in mothers ofSlow Pace children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mothers of Slow Pace Children
  • Resiliency based on Islamic Sprituality Training
  • marital satisfaction
  • resiliency