رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه‌ تهران

2 دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

چکیده

ارتباط هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی متفاوت گزارش شده است. با توجه به این که این مطالعات عمدتاً بر روی دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده، هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ششم دبستان بود. در یک مطالعه همبستگی، 110 دانش‌آموز پسر با روش نمونه گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان ششم دبستان شهرستان ورامین انتخاب شدند و در دو گروه مساوی جایگزین شدند به طوری که معدل کل سالانه پایه پنجم یکی از گروه‌ها بالای 19 و گروه دیگر زیر 13 بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون هوشی وکسلر و آزمون هوش هیجانی برادبری- گریوز استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند. هوش شناختی و هوش هیجانی 52 درصد از واریانس مربوط به پیشرفت تحصیلیدانش‌آموزان با معدل بیشتر از 19، را پیش‌بینی کردند در حال که این دو متغیر توانستند 51 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با معدل کمتر از 13 را پیش‌بینی کنند. در هر دو گروه، هوش شناختی سهم بیشتری در پیشرفت تحصیلی داشت. نتایج حاکی از اهمیت توجه به هوش شناختی و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلیدانش‌آموزان بود. به نظر می‌رسد که پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر عوامل دیگر و اثرات تعاملی آنها نیز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Cognition Intelligence and Emotional Intelligence with Academic Achievement of Students in Sixth Grade at Primary School

نویسندگان [English]

  • somayeh jalili 1
  • Mohamad Ashori 2
1
2
چکیده [English]

Controversial reports are available about the relationship between cognition intelligence and emotional intelligence with academic achievement. Since these reports are mainly based on studies in high school students, this study was aimed to the relationship between cognition intelligence and emotional intelligence with academic achievement of students in sixth grade primary school. In a correlation study, sample of 110 male students were selected through goal-oriented sampling procedure from primary school in Varamin province and allocated into two equal groups. Yearly total average in fifth grade of the one of groups was more than 19 and other group was lower than 13. To collect the data, were used Wechsler intelligence test and Bradberry-Greaves emotional intelligence test. Data were analyzed by using Pearson correlation and step wise regressions.The findings showed that cognition intelligence and emotional intelligence have a positive and signification relationship with academic achievement.Cognition intelligence and emotional intelligence predicted 52 percent of variance of academic achievement instudents with average of more than 19, while these two variables predicted 51 percent of variance of academic achievement in students with average of lower than 13. Cognition intelligence had the most contribution in prediction of academic achievement into each two groups. The results indicated that cognition intelligence and emotional intelligence have highly importance in the academic achievement. Also, it seems that academic achievement is influenced by interaction effects of other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognition intelligence
  • Emotional intelligence
  • academic achievement