اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشیار، روانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت نفس کودکان با مشکلات یادگیری اجرا شد و از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. گروه نمونه شامل 30 نفر از کودکان پایه‌های سوم تا پنجم دبستان بود که با مراجعه به بیمارستان امام حسین (ع) تشخیص مشکلات یادگیری گرفته و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برنامۀ آموزشی پویش طی 8 جلسۀ 90 دقیقه‌ای در طول چهار هفته (هر هفته دو جلسه) اجرا شد. برای ارزیابی اثربخشی برنامۀ آموزشی، آزمون عزت‌نفس پُپ مورد استفاده قرار گرفت. به‌منظور تحلیل یافته‌های پژوهش از تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته استفاده گردید. یافته‌ها نشان دادند برنامۀ آموزشی پویش برای گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، افزایش معنادار سطح عزت‌نفس کل و سه زیرمقیاس عزت‌نفس عمومی، تحصیلی و جسمانی را در پی داشته است. پایداری نتایج پس از پیگیری دو ماهه نیز تأیید شد. بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و ضرورت افزایش عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری، می‌توان برنامۀ آموزشی پویش را در مدارس و مراکز درمانی، جهت کمک به ارتقای سطح عزت نفس این کودکان، پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of POOYESH educational program on self-esteem of children with learning problems

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shokohi 1
  • Nafise Gharayi 2
  • Aliakbar Arjmandnia 1
  • Jalil Fah abadi 3
  • Rozita Davari 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the efficacy of POOYESH educational program on self-esteem of children with learning problems. The study design was quasi-experimental, pre-test and post-test with control group. The sample consisted of 30 primary school students in grades 3 to 5 referred to the Imam Hossein Hospital for their learning problems and were randomly assigned to two experimental and control groups. POOYESH educational program was conducted 90-minutes a session for eight weeks (two sessions per week). To evaluate the effectiveness of the training, Pope Self-Esteem Scale was utilized. Analysis of covariance and dependent t-test was used to analyze the data. The results indicated that the scores of the total self-esteem and the three subscales of Global, Academic and Body Self-Esteem increased significantly in the experimental group compared with control group. These results were also confirmed after a two months follow-up. Thus, according to the results of this research and the necessity of increasing self-esteem of children with learning problems, it can be suggested that the POOYESH educational program be used in the schools and health centers to help improve the self-esteem of children with learning problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-concept
  • learning difficulties
  • PASSPORT program