اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد اسلامی، تهران،

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله­ای می‌باشد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با مراحل پیش آزمون- پس آزمون است. برای این منظور 30 نفر از کودکان دارای اختلال رفتاری مراجعه‌کننده به مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره به همراه پدران و مادرانشان با استفاده از روش نمونه‌گیری گزینش در دسترس، به عنوان نمونۀ اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس در دو گروه مساوی 15 ‌نفری والدینشان، قرار گرفتند. گروه آزمایش در برنامۀ آموزشی شرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. این برنامه به‌طورکلی در 17 جلسه برگزار شد. جلسات به ترتیب به صورت 3 جلسۀ عمومی و گروهی با حضور همزمان پدرها و مادرها (بدون حضور فرزندان)، سپس 6 جلسۀ گروهی برای مادران، 7 جلسۀ بازی درمانی انفرادی برای هر کودک و در آخر 1 جلسۀ اختصاصی برای هر خانواده با حضور فرزند تحت برنامة آموزشی به شیوۀ شناختی _ رفتاری برگزار شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی تأثیر مثبت داشته است.
نتیجه­گیری: مداخلات خانواده محور منجر به کاهش نشانه­های بالینی اختلال نافرمانی مقابله­ای در کودکان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of family-centered interventions on clinical symptoms of children with oppositional defiant disorder

نویسندگان [English]

  • Leyla Afzali 1
  • Sogand Ghsemzadeh 2
  • Maryam Hahemi bakhshi 3
1
2
3
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of family-centered interventions on clinical symptoms of children with oppositional defiant disorder is.
Methods: Quasi-experimental study with pre-test and post-test. For this purpose by using convenience sampling method, were selected 30 children with behavioral problems and their parent that had been referred for receive service to services psychology and counseling center.  The experimental group participated in a training program, but the control group received no training. In general, this program was conducted in 17 sessions. Sessions as the training program of cognitive-behavioral approach were respectively 3 Session of parents all together (without children), 6 Session group for mothers, 7 Session Individual play therapy for children and finally one Session for each family and a child.  The instrument used in this study Child Symptom Inventory (CSI-4) is. For the analysis data used of multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
Results: The results showed that Family-based interventions had a positive effect on the clinical symptoms of children with oppositional defiant disorder.
Conclusion: family-based interventions lead to decreased clinical symptoms of oppositional defiant disorder in children

کلیدواژه‌ها [English]

  • oppositional defiant disorder
  • family-based interventions
  • clinical symptoms