اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر آموزش راهبردهای خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی درس فیزیک در دانش آموزان نابینا انجام گرفت. روش:  تحقیق به روش آزمایشی و طرح آن از نوع شبه آزمایشی، پیش آزمون-پس آزمون بود. بدین منظور دانش آموزان دختر کلاس اول متوسطه نابینا در دو مدرسه نابینایان شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع نمونه در دسترس بود. در هر کلاس 10 دانش آموز نابینا مشغول به تحصیل بودند. یکی از کلاسها به عنوان گروه آزمایش انتخاب شد و به دانش آموزان این کلاس برنامه آموزش خودتنظیمی در 12جلسه 45 دقیقه های ارائه گردید و کلاس دیگر به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد، که برنامه مذکور  به آنها تعلیم داده نشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه منابع خود کارآمدی درس فیزیک فنسل و اسچیل (SOSESC-p) و برای پیشرفت تحصیلی از نمرات آزمون محقق ساخته چهل سوالی از کتاب فیزیک اول دبیرستان استفاده شد. پرسشنامه ها قبل و بعد از آموزش دراختیار دانش آموزان قرار گرفتند. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است که گروه آزمایش عملکرد بهتری را نسبت به گروه کنترل در خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی درس فیزیک نشان دادند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی درس فیزیک دانش آموزان نابینا اثر معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of learning self-regulation strategies training on self-efficacy and academic achievement among blind students in physics

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Jabarian 1
  • Mansoreh Haj hoseini 2
  • Masoud Gholam ali lavasani 3
1
2
3
چکیده [English]

Aim: The purpose of present study was to examine the effectiveness of self-regulation strategies training on the academic achievement and self-efficacy for blind students in physics course. Methods: The research methodology was experimental and its type was quasi-experimental and pre-test-post-test. For this purpose, first-graders blind female students were selected from two blind high schools in Tehran. The type of sampling was convenience sampling. In each class, 10 blind students were educated. One of those classes was chosen as a test group and the other one was as a control group. Self-regulation strategies training is taught to the test group in 12 sessions each of which was about 45 minutes. On the other hand, the other class was considered as the control group, and this program is not taught to them. To measure the variables, we used the questionnaire of self-efficacy research of Fencl and Scheel physics course (SOSESC-p). Also, to measure the academic achievement, we used the scores of Forty-question self-made test from the first high school physics book. Questionnaires were given to the students before and after the training courses. Results:  The results showed that the experimental group had better performance compared with the control group in self-efficacy and academic achievement parameters in physics course. Conclusions: The research demonstrated that the self-regulated learning strategies had a great impact on the self-efficacy and achievement of blind students in physics course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulation strategies training
  • self-efficacy
  • academic achievement
  • blind students
  • physics