طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

2 دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه کاشان

3 دکتری روانشناسی کودک. استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع طرح‌های نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون  همراه با گروه کنترل می‌باشد. جامعه موردنظر شامل کلیه کودکان با اختلال اتیسم پذیرش‌شده در مرکز اتیسم دوم آوریل در سال 1394 بودند از بین کل جامعه هدف تعداد 16 نفر اتیسم با عملکرد بالا با استفاده تست تعین سطح عملکرد (سون گرایسون، 1994) انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (8 نفر) و کنترل (8 نفر) به‌صورت تصادفی جایگزین شدند از مقیاس‌های بهره همدلی (بارون-کوهن,2002) و هیجان خوانی (بارون- کوهن، 1999) برای گرداوری اطلاعات استفاده شد و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون­های پیشرفته آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) و آزمون  T استفاده شد. نتایج  به‌دست‌آمده نشان داد که فرضیه­های پژوهش در سطح آلفای 5%  معنی‌دار شدند به این معنی که آموزش مهارت‌های هیجانی در بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا، مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Emotional Reading Skills Training program based on the Theory of Mind (ToM) and study its effectiveness on Autistic Children Empathetic Skills

نویسندگان [English]

  • Samira Eftekhari 1
  • Majid Sadoghi 2
  • Saed Rezae 3
چکیده [English]

This study aims were developing emotional reading skills training program based on the Theory of Mind (ToM) and study its effectiveness on Autistic Children Empathetic Skills.
The study was kind of experimental study with pre-test and post-test and control group.  Target population consists of all autistic children in 1394 were referred to specialized centers autism Tehran Of subject sample consisted of 16 autistic children with a high performance according to population size, the sampling method, the center of education, rehabilitation and treatment of April was Autism  And the three questionnaires, pervasive developmental disorder and Asperger's syndrome grading scale, high-performance Sun Graysvn, Baron-Cohen and empathy test questionnaire responded Mind Reading The results showed that teaching emotional skills in children with autism with high performance improved empathy and Hypothesis They are the children study at a significance level of P<5% reliability were confirm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism
  • emotion
  • high performance