مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایۀ سوم مقطع ابتدایی، با و بدون اختلالات خواندن، مشغول به تحصیل در مدارس عادی، و نیز مراکز ناتوانایی‌های یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 40  نفر دانش‌آموز نارساخوان (20 دختر و 20 پسر) و 40 نفر دانش‌آموز بدون مشکل نارساخوانی (20 دختر و 20 پسر)  به عنوان نمونه برگزیده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از «آزمون رشد ادراک بینایی فراستیگ» و «آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاشمندی d2» استفاده شد. یافته‌ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس تک متغیره)  استفاده گردید. نتایج تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که بین مهارت‌‌های ادراک دیداری (در هر پنج خرده‌مهارت) و مهارت‌ توجه انتخابی دانش‌آموزان پایۀ سوم مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن، تفاوت وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که دانش‌آموزان نارساخوان در مهارت‌های ادراک دیداری (در هر پنج خرده‌مهارت) و مهارت‌ توجه انتخابی از دانش‌آموزان بدون اختلال خواندن عملکرد ضعیف‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of visual perception and selective attention skills of primary cchool students with and without reading disability

نویسندگان [English]

  • Marjan Hasani rad 1
  • Ali Akbar Arjmandnia 2
  • Fariborz Bagheri 3
1
2
3
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to compare the visual perception and selective attention skills of dyslexic and non-dyslexic primary school students. Methods: The study sample consisted of all the third grade male and female students of primary schools of the city of Tehran, with and without dyslexia, studying in regular schools, as well as in the learning disabilities centers in 93-94 academic year. Using the convenience sampling method, 40 dyslexic children (20 girls and 20 boys) and 40 children without dyslexia (20 girls and 20 boys) were selected. For collecting the data, Frostig Developmental Test of Visual Perception and d2 Test of Attention were utilized. Results: To analyze research data, both descriptive and inferential statistics were used. After checking the assumptions of parametric tests, the results of univariate analysis of variance (ANOVA) were presented to evaluate the research hypotheses. Statistical analysis showed that visual perception skills (in every five sub-skill) and selective attention skill of third grade primary school students with dyslexia are different from their peers without reading disorder. Conclusion: dyslexic students have a poorer performance in visual perception and selective attention skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dyslexia
  • selective attention
  • visual perception