ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

چکیده

 هدف: ناتوانی‌ یادگیری یکی از پیچیده‌ترین اختلالاتی است که در حیطه‌‌ کودکان استثنایی مطرح است. این پیچیدگی در تعریف، طبقه‌بندی و ارزیابی این اختلال نمود پیدا می‌کند. در بخش تشخیص، ملاک‌ها و ابزارهای ارزیابی چندان روشن نیست. اغلب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری اختلال خواندن دارند. این پژوهش با هدف بررسی ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی‌شان انجام گرفته است.
 روش‌: 30 نفر دانش‌آموز با اختلال خواندن از بین مراجعین به مراکز اختلال یادگیری شهر تهران و نیز 30 نفر ازهمکلاسان عادی آن‌ها با روش  نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از بررسی ملاک‌های ورود به پژوهش آزمون ادراک شنیداری APT/HI برای آنان اجرا شد.
یافته‌ها: دانش‌آموزان با اختلال خواندن در هر چهار خرده‌آزمون ادراک شنیداری عملکرد پایین‌تری نسبت به همکلاسان عادی خود داشتند.
نتیجه‌گیری: بسیاری از دانش‌آموزان با اختلال خواندن در ادراک شنیداری ضعف دارند و باید ارزیابی و تقویت این مهارت ادراکی در برنامه توان‌بخشی آنان گنجانده شود. با توجه به همبودی بالای اختلال پردازش شنیداری مرکزی و ناتوانی یادگیری، ارزیابی این مهارت در دانش‌آموزان مبتلا مهم به نظر می‌رسد. برای این منظور آزمون‌های زیادی وجود دارند که اجرای آن‌ها وقت کمی می‌گیرد و می‌تواند مشکلات ادراک شنیداری  را در این افراد به خوبی تشخیص دهد و بر اساس نتایج ارزیابی، برنامه‌های مداخلاتی جامع طراحی و اجرا شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Auditory Perception of Students with reading problem and comparing them with their normal classmates

نویسندگان [English]

  • Masomeh Ghasemi 1
  • Ali akbar Tahayi 2
  • Parvin Jafari 3
1
2
3
چکیده [English]

Aim: Learning disability is one of the most complicated disorders in the field of exceptional children. This complexity can be demonstrated in definition, classification and evaluation. In the diagnosis section, the criteria and the evaluation instruments are not so much clear. The most of the students with learning disability have reading problems. This study, has been done with the aim of investigating the auditory perception of the students with dyslexia, and comparing them with their normal classmates.
 Methods: 30 dyslexic students, from the ones who visited the learning disability centers in Tehran City along with 30 normal students were selected by convenience sampling method and auditory perception test APT/HI was conducted for them, after checking the entrance criteria.
Results: The dyslexic students had lower performance rate in all the auditory perception subtests, compared to the normal students.
Conclusion:  Many dyslexic students are weak in case of auditory perception and the evaluation and reinforcement of such perceptive skill should be involved in their rehabilitation program. Considering the high comorbidity of the central auditory processing disorder and learning disability, we can see that evaluating such skill in suffering students, seems to be important. In this regard there are many tests that can be conducted in a short period of time, which make it possible to diagnose the auditory perception problems in the subjects. On the basis of such evaluation results, comprehensive plan can be designed and implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • auditory perception
  • Auditory Processing
  • dyslexia