اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بر امه آموزش مهارتهای ارتباطی در  نظمجویی شناختی هیجان  نوجوا ان دختر دارای اختلال سلوک، طراحی شده است. روش:  خست به مدارس راهنمایی دخترا ه استان البرز که دردسترس بوده، مراجعه  موده و در مقطع  سال)، پرسشنامه اختلال سلوک اجرا شد. پس از اینکه افراد دارای  مرات بالا در پرسشنامه اختلال 51 تا 52راهنمایی امحدوده سنی ، قلهی  یمرخشان در طیف بالینی قرار ررفت)، از بین CBCL سلوک اافرادی که پس از محاسبهی  مرات تمام مقیاسها و رسم  یمرخ 3 مجموع   فر که 03 قرار ررفتند، در هایت DSM_IV_TR شرکتکننده ا تخاب رشت و تحت مصاحبه ساختار یافته براساس 3  فر بهطور تصادفی به دو رروه پا زدهتایی 03 ملاکهای ورود به مطالعه را تأمین کرد د، به عنوان رروه  مو ه ا تخاب شد د. سپس این ) پاسخ داد د. رروه CERQ آزمایش و کنترل تقسیم رشته و هر دو رروه به  سخهی فارسی پرسشنامهی  ظمجویی شناختی هیجان ا آزمایش، آموزش مهارتهای ارتباطی را به شکل رروهی دریافت  موده و رروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت  کرد. مداخلات آزمایشی  شرکتکننده به پرسشنامهی  ظمجویی شناختی 03 جلسه برای رروه آزمایش به اجرا درآمد. در پایان جلسه دهم، مجدداً هر 53 طی % خطا، آموزش مهارتهای ارتباطی 1 هیجان مرحله  خست، پاسخ داد د. یافتهها:  تایج بهدست آمده  شان داد که در سطح معناداری در  وجوا ان دختر دارای اختلال سلوک، تغییرات محسوسی در زمینهی بهبود راهبردهای سازش ایافته  ظمجویی شناختی هیجان و یا افزایش راهبردهای سازشیافته  ظمجویی شناختی هیجان ایجاد  میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Communication Skills Training on Cognitive Emotion Regulation in Adolescent Girls with Conduct Disorder

نویسندگان [English]

  • Saedeh Sadeghi rad 1
  • Mohammad Hatami 2
  • Jafar Hasani 2
1
2
چکیده [English]

Aim: This study aimed to evaluate the effectiveness of communication skills training program in cognitive emotion regulation adolescents’ girls with conduct disorder is designed. Methods: The first school for girls that was available Alborz Province, referred and in secondary school (age range 12 to 15 years), conduct disorder questionnaire was administered. After that people with high scores on the questionnaire, conduct disorder (who after calculating the scores of all scales and curves CBCL, Profile peaks were in the clinical range), from among the Assembly 90 participants were selected and under-structured interview based on DSM_IV_TR were, at least 30 people who meet the inclusion criteria were selected for the sample group. Then the 30 patients were randomly assigned to two groups of fifteen teeth and both groups were divided into experimental and control responded to the Persian version of cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ). The experimental group received communication skills training to form a group and the control group received no intervention. Over 10 experimental intervention sessions for the experimental group was carried out. At the end of the tenth session, every 30 participants responded to cognitive emotion regulation questionnaire,Results: The results showed that in significant level % error, communication skills training in adolescents girls with conduct disorder, significant changes in the context of improving maladaptive cognitive emotion regulation strategies or enhance adaptive cognitive emotion regulation strategies  does not create.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent
  • Cognitive emotion regulation
  • Communication skills
  • Conduct disorder