اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنواانجام شد. روش: این پژوهش، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 30 نفر از والدین کودکان ناشنوا می‌شد کهبه روش نمونه‌گیری در دسترس از مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب گردیدند و به‌طور مساوی و به‌صورت تصادفی در یکی از دو گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی، در 8 جلسه آموزشی برنامه مهارت بخشش (هفته‌ای 2 جلسه؛ هر جلسه 70 دقیقه‌) شرکت کردند درحالی‌که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامه تعارضات زناشویی و پرسشنامه پرخاشگری مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای تعارض زناشویی و پرخاشگری تفاوت معناداری دارند (05/0P<). نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری آزمودنی‌ها اثر مثبت و معناداری داشت (05/0P<). نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن بود که برنامه آموزشی مهارت بخشش سبب کاهش تعارضات زناشویی و پرخاشگری آزمودنی‌ها شد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای آموزش چنین برنامه‌هایی مانند آموزش بخشش نقش مهمی در بهبود تعارض زناشویی و پرخاشگری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Forgiveness Skill Training on Marital Conflict and Aggression in Parents of Deaf Children

نویسندگان [English]

  • Akram malek zadeh
  • elmira Ezaziboujnordi
  • Ameneh Shahandeh
  • Horia Vatankhah
  • Samineh Bahadori jahromi
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of forgiveness skill training on marital conflict and aggression in parents of deaf children. Methods: The present research was a quasi-experimental study by pre-test, post-test design with control group. Thirty parents of deaf children were selected by convenient sampling method from exceptional schools in Tehran city. They were divided into experimental and control group (each consists of 15 individuals) randomly and equally. The experimental group participated in forgiveness skill training in 8 sessions (two sessions weekly; each lasts for 70 minutes), while control group did not. Marital conflict questionnaire and aggression questionnaire were used for assessment of all participants. Data were analyzed by multiple analysis of covariance through SPSS version 22. Results: Findings showed that experimental and control groups had significant difference, at least in one of the marital conflict and aggression variables (P<0.05). The results of multiple analysis of covariance showed forgiveness skill training had positive and significant effect on the marital conflict and aggression in parents of deaf children (P<0.05). Conclusion: Findings indicated that forgiveness skill training has led to the reducing marital conflict and aggression in parents of deaf children. Therefore, planning for such training programs alike with the forgiveness training has an important role on reducing marital conflict and aggression in parents of deaf children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • Deaf children
  • Forgiveness skill
  • Marital conflict