پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان آهستهگام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت  دانشآموز 16 انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانشآموزان آهستهگام شهر ورامین بود که از بین آنان با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامههای ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت را تکمیل کردند. معدل دانشآموزان بهعنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. دادهها با روش رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیتی سازگاری و وظیفهشناسی، منبع کنترل درونی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و   درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی را پیشبینی کردند. 92/8 روانرنجورخویی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند. این متغیرها توجه به متغیرهایی مانند ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت نقش حیاتی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Slow Paced Students’ Performance Based on Personality Traits, Locus of Control and Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • seyed jafar mirheydari
  • malek mirhashemi
  • khadije obolmaali
چکیده [English]

 The aim of present study was to predicting slow paced students’ performance achievement based on personality traits, locus of control and achievement motivation. This research was from type of correlation. The statistical population included all slow paced students at the high school of Varamin city that totally 60 student were selected by convenient sampling method. All of them completed the questionnaires of personality traits, locus of control and achievement motivation. The average of students considered as an indicator of performance achievement. Data was analyzed by multivariate regression. The results showed that the Personality traits of agreeableness and conscientiousness, internal locus of control and achievement motivation had a positive and significant relationship with performance achievement and neuroticism had a negative and significant relationship with performance achievement. These variables predict 29/8 percent of students’ performance achievement. paying attention to the variables such as personality traits, locus of control and achievement motivation have crucial role in predicting performance achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • Locus of control
  • Achievement motivation