مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون با والدین دانش‌آموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، اسلامشهر، ایران.

2 گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور . تهران. ایران.

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش­آموزان آهسته­گام با نشانگان داون و والدین دانش­آموزان عادی انجام شد. جامعه آماری از والدین دانش­آموزان مقطع ابتدایی منطقه 6، 11، 13 و 15 شهر تهران تشکیل شده بود که در سال تحصیلی 1399-1400، حداقل یکی از فرزندان آنان در مدارس ابتدایی این منطقه ثبت­نام کرده بود. لذا تعداد 80 خانواده (40 نفر والدین دارای کودکان عادی و 40 نفر والدین برای کودکان با نشانگان داون) به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع علّی - مقایسه­ای بود. برای گردآوری اطلاعات از فصل تولد کودکان، سن تقویمی و سن زیستى والدین دانش­آموزان دارای نشانگان داون و دانش­آموزان عادى به هنگام تولد استفاده شد و  از آزمون t دو گروه مستقل و آزمون همخوانی مربع کای دو­طرفه به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها بهره برده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS-24 انجام گرفت. نتایج نشان داد، بین نمرات میانگین سن تقویمی و سن مادران و سن زیستی پدران دارای فرزند با نشانگان داون و فرزندان عادی به هنگام تولد در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت. این تفاوت­ها در سن زیستی پدران نیز معنادار بود. لذا پیشنهاد می­شود به­منظور آگاهی مادران از اثرات سن زیستی در تولد فرزندان، آموزش­های لازم به آنان داده شود، تا بتوان در کاهش احتمال تولد فرزند با نشانگان داون گام مؤثری برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the season of birth and the average chronological and biological age of parents of slow-paced students with Down syndrome with parents of normal students

نویسندگان [English]

  • Zahra Rabiee 1
  • Ahmad Alipor 2
  • Gholamali Afrooz 3
1 Department of Humanities, Faculty of Psychology, Payame Noor University, Islamshahr, Iran.
2 Department of Psychology. Payame Noor University, Tehran. Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Tehran Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of comparing the season of birth and the average chronological and biological age of parents of slow-paced students with Down's syndrome and parents of normal students. The statistical population consisted of the parents of elementary students in the 6th, 11th, 13th, and 15th districts of Tehran that in the academic year of 2021, at least one of their children was enrolled in the primary schools of this region. Therefore, 80 families (40 parents of normal children and 40 parents of children with Down syndrome) were selected as a statistical sample. The research method was causal-comparative. To collect information, children's season of birth, chronological and biological age of parents of students with Down syndrome and normal students at birth were used. the t-test of two independent groups and the two-way chi-square correlation test were used to analyze the data. The SPSS24 software was used for data analysis. The results showed that, there was a significant difference between the average scores of chronological age and mothers' age and biological age of fathers with children with Down syndrome and normal children at birth in two groups. These differences in biological age of fathers were also significant. Probably, in order to suggest to mothers about the health of biological age at the birth of their children, the necessary trainings can be given to them, so that a step can be taken to reduce the possibility of having a child with Down syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronological Age
  • Biological Age
  • Season of birth
  • Down Syndrome
افروز، غ.، و نصرتی، ف. (1397). سندروم داون. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه، چاپ اول.
افروز، غ. (1370). تأثیر زیستی- روانی والدین در اختلال کوروموزومی و تولد کودکان مبتلا به نشانگان داون )تریزومی  21). مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 49(1)، 81- 63.
افکار، ا.، نصیری‌پور، ا.، طبیبی، ج.، کمالی، م.، فرمانبر، ر.، و کاظم نژاد، ا. (1393). ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ توان‌بخشی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ. مجله پرستاری و مامای جامعه نگر. 24(4)، 8-1.
آدمیت، آ.، وارسته، ع.، و نظام­دوست، ع. (1397). اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی-رفتاری در کاهش اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به نشانگان داون. فصلنامه سلامت روان کودک. ۵(۴)، 227-218.
رضایی، س.، و رسولی، آ. (1398). اثربخشی بازی درمانی بر مهارت­های اجتماعی، اضطراب و پرخاشگری کودکان با نشانگان داون. فصلنامه علمی- پژوهشی کودکان استثنایی. ۱۹(4)، 23-34.
سهیلی، م.، و مسیبی­داریانی، پ. (1398). تأثیر آموزش و پرورش استثنایی بر بهبود اوضاع کودکان آهسته­گام. سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی. 29 دی­ماه، شیروان، ایران.
فرهود، د.، افروز، غ.، و نصرتی، ف. (1391). عوامل مرتبط با تولد نوزاد مبتلا به نشانگان داون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 14(3)، 141-145.
غزنوی­کاشانی، ز.، قاسم­زاده، س.، و یزدی، م. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی بازی محور بر بهبود گنجینه لغات و مهارت درک متن کودکان با سندروم داون. سومین کنفرانس ملی تازه­های روانشناسی. 3 دی­ماه، اصفهان، ایران.
معزی، م.، ملکپور، ا.، پورحیدر، ب.، و محمدخانی، ص. (1399). بررسی فراوانی و عوامل خطر ناهنجاری­های مادرزادی در معلولین زیر  15 سال ثبت­نام شده در بهزیستی شهرکرد. نشریه پرستاری کودکان. 6(4)، 58- 47.
نصرتی، ف. (1385). مقایسه ویژگی­های زیستی، روانی، شناختی و اجتماعی والدین کودکان با نشانگان داون با والدین کودکان عادی در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران.