مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون با والدین دانش آموزان عادی به هنگام تولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، اسلامشهر، ایران

2 گروه روانشناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب. تهران. ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. تهران، ایران

10.22034/ceciranj.2022.332086.1659

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته گام با نشانگان داون و والدین دانش آموزان عادی به هنگام تولد انجام شد. جامعه آماری را والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی منطقه 6،11،13 و 15 آموزش و پرورش شهرتهران تشکیل دادند که در سال تحصیلی 1399-1400، حداقل یکی از فرزندان آنان در مدارس ابتدایی این منطقه ثبت نام کرده است. لذا تعداد 80 خانواده (40 نفر والدین دارای کودکان عادی و 40 نفر والدین برای کودکان سندروم داون) به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای است. برای گردآوری اطلاعات از فصل تولد کودکان، سن تقویمی و سن زیستى والدین دانش آموزان دارای نشانگان داون و دانش‌آموزان عادى به هنگام تولد استفاده شد و از آزمون t مستقل و آزمون همخوانی مربع کای دو طرفته به منظور تجزیه‌و تحلیل داده‌ها بهره برده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 انجام گرفت. براساس نتایج، بین نمرات میانگین سن تقویمی و سن مادران و سن زیستی پدران دارای فرزند با نشانگان داون و فرزندان عادی به هنگام تولد در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت. این تفاوتها همچنین در سن زیستی پدران نیز معنادار بود. لذا پیشنهاد می‌شود به منظور آگاهی مادران از اثرات سن زیستی در تولد فرزندان، آموزش‌های لازم به آنان داده شود، تا بتوان در کاهش احتمال تولد فرزند با نشانگان داون گام مؤثری برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the birth season and the mean Chronological age and Biological age of parents of students with Down syndrome and parents of normal students at birth

نویسندگان [English]

 • Zahra Rabiee 1
 • ahmad alipor 2
 • gholamali afrooz 3
1 Department of Humanities, Faculty of Psychology, Payame Noor University, Islamshahr, Iran
2 Department of Psychology. faculty of Human Sciences. Payame Noor University, Central Tehran. Tehran. Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Tehran Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the birth season and the mean calendar and biological age of parents of normal students and Down syndrome at birth.‌The statistical population of the present study consisted of the parents of primary school students in the 6th‌11th ‌13th and 15th districts of Tehran, which in the academic year 2021.Therefore, 80 families were selected as a statistical sample (40 parents with normal children and‌40 parents with children with Down syndrome) ‌‌.The research method is comparative based on the implementation method. For data collection, children's birth season, calendar age and biological age of parents of students with Down syndrome and normal students at birth were used and independent t test and chi-square square test were used to analyze the data.‌Data analysis was performed by‌SPSS24 software.Based on the results, there was a significant difference between the mean scores of chronological age and age of mothers and biological age of fathers with children with Down syndrome and normal children at birth in the two groups. The results showed that mothers with children with Down syndrome have higher chronological and biological age than mothers with normal children.These differences were also significant in the biological age of the fathers. Therefore, it is suggested that in order to make mothers aware of the effects of biological age on the birth of their children, they should be given the necessary training so that an effective step can be taken to reduce the probability of having a child with Down syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calendar Age
 • Biological Age
 • Birth Season
 • Down Syndrome

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 دی 1401