اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، دکتری زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

2 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

3 دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند در بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام است. روش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کودکان پسر مبتلا به اختلالات خواندن مراکز درمانی شهرستان مرند است که شامل 64 کودک می‌شود. از بین جامعۀ هدف، 34 کودک پسر مبتلا به اختلالات خواندن، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند براساس آزمون هوشی وکسلر و آزمون تشخیصی خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش 17 نفر و کنترل 17 نفر، به شیوۀ تصادفی قرار داده شدند. در ابتدا هردو گروه به‌وسیلۀ آزمون تشخیصی خواندن ارزیابی شدند. گروه آزمایش در دوازده جلسۀ 90 دقیقه‌ای در طول یک سال، با استفاده از ابزارهای هوشمند آموزش را دریافت کردند و در پایان، هردو گروه مجدداً ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد آموزش با استفاده از ابزارهای هوشمند موجب بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب در کودکان آهسته‌گام می‌شود. از این‌رو با استفاده از ابزارهای هوشمند می‌توان اختلالات خواندن و درک مطلب را در کودکان آهسته‌گام بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Using Smart Tools on Improving Reading and Comprehension Disorders in Slow-Paced Children

نویسندگان [English]

  • Firuzeh Akhundi Yamchi 1
  • Hanieh Davatgari Asl 2
  • Nader Asadi 3
1 PhD Candidate in Linguistics, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran.
2 Assistant Professor of English Language Department, Islamic Azad University, Ahar Branch, Iran Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran.
3 Associate Professor of English Language Department, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the effectiveness of using information technology and smart tools to improve reading comprehension problems in slow-paced children. The method of this study is quasi-experimental and a pretest-posttest was conducted with a control group. The statistical population includes all boys with reading disorders in Marand medical centers, i.e., 64 children. From the target population, 34 boys with reading disorders were selected as the sample. The sample was randomly divided into two groups based on the Wechsler IQ test and the Karami Nouri and Moradi Diagnostic Reading and Dyslexia Test: an experimental group (n=17) and a control group (n=17). At baseline, both groups were assessed with a diagnostic reading test. The experimental group received treatment in intelligent classes in 12 sessions of 90 minutes within one year, while the control group received training only in their classrooms in the schools and did not receive any specific treatment in one of the centers for learning disabilities. At the end of the study, both groups were re-evaluated. The data were analyzed using analysis of covariance. The results show that teaching with intelligent tools improves reading and comprehension problems in slow-paced children. Therefore, the use of information technology can improve reading and comprehension disorders in slow-paced children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disorders
  • Reading Comprehension
  • Smart Tools
  • Slow Learning Children

نابع

اسمعیلی گوجار، ص. (1398). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی بر مهارت‌های اجتماعی و توانایی شناختی دانش‌آموزان. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی، 15(51)، 221-230.
تبریزی، م. (1398). درمان اختلالات خواندن. چاپ سیزدهم. تهران: فراوران.
صالحی، م. (1398). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر هوش هیجانی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه اول. فصلنامۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(3)، 79-96.
حمیدی، ف.، و محمدی خراسانی، ف. (1396). اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیش‌فعال بر اختلالات رفتاری فرزندان. فصلنامۀ توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(22)، 5-6.
دلاور، ع. (1398). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
زارعی زوارکی، ا. (1387). سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. فصلنامۀ آموزش عالی، 1(3)، 73-88.
شعبانی، ح. (1398). مهارت‌های آموزشی و پرورشی، روش فنون تدریس. تهران: سمت.
شعبانی، ح. (1381). مهارت‌های آموزشی و پرورشی. تهران: سمت.
فاطمی، م. (1397). بررسی تأثیر رایانه به‌عنوان فناوری نوین آموزشی در ایجاد محیط‌های متنوع یادگیری دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزشپذیر. پویش در آموزش علوم انسانی، 3(10)، 1-17.
کرمی نوری، ر.، و مرادی، ع. (1396). آزمون خواندن و نارساخوانی (نما). چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت‌معلم.
نادری، ع.، و سیف نراقی، م. (1385). روش‌های تحقیق و نحوۀ ارزیابی آن در علوم انسانی. تهران: دفتر تحقیقات و نشر بدر.