تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

2 گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان دختر با اختلال یادگیری ویژه در پایۀ پنجم ابتدایی در شهر یزد انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای از بین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه در پایۀ پنجم ابتدایی شهر یزد، تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. مداخله‌های آموزشی برنامۀ فلپس در سیزده جلسۀ 60 دقیقه‌ای روی گروه آزمایش انجام شد. ابزارهای مورداستفاده آزمون‌های غیررسمی بیان نوشتاری فرامرزی و همکاران و مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش پنجم بودند. داده‌های به‌دست‌آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس، تجزیه‌وتحلیل شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پژوهش نشان داد بین عملکرد گروه آزمایش و کنترل، در عملکرد بیان نوشتاری تفاوت معنا‌داری وجود دارد (001/0>P). براساس نتایج پژوهش، برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس، بر عملکرد دانش‌آموزان با اختلال یادگیری در بیان نوشتاری در حیطه‌های توصیف‌کردن، داستان‌نویسی، نامه‌نویسی، خاطره‌نویسی و خلاصه‌نویسی مؤثر است. می‌توان نتیجه گرفت برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر مهارت بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص مؤثر است و از این شیوه می‌توان به‌عنوان یک شیوۀ درمانی و آموزشی استفاده و آن را به درمانگران پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of the Phelps Sentence Guide Program on the Writing Expression Performance of Students with Specific Learning Disorders

نویسندگان [English]

  • Mahdie Keshmirshekan 1
  • Salar Faramarzi 2
  • Ahmad Abedi 3
1 MA in Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Iran.
2 Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Esfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the effectiveness of the Phelps Sentence Guide Program on the written expressive performance of fifth grade elementary school students with specific learning disabilities. The method was experimental with a pretest/posttest design and a control group. To conduct this project, 30 female students with specific learning disorders in the fifth grade of Yazd were selected through a multistage cluster sampling method and randomly divided into a control group and an experimental group. The experimental group received 13 sessions of 60-minute training on the Phelps program. Instruments used included the informal writing tests and the Wechsler Intelligence Scale, fifth edition. Data were analyzed using the statistical method of analysis of covariance. The results showed that there was a significant difference between the performances of the experimental and control groups in writting expression skills (P<0.001). Based on the results, the Phelps sentence guide program is effective for students with learning difficulties in Writing stories, letters, and memoirs, and that this method can be used as a therapeutic intervention and recommended to therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phelps Sentence Guide Training
  • Written Expression
  • Specific Learning Disorder
آقابابایی، س.، و امیری، ش. (1393). بررسی مؤلفۀ دیداری-فضایی حافظۀ فعال و کوتاه‌مدت در دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری و مقایسۀ آن با دانش‌آموزان عادی. فصلنامۀ روان‌شناسی شناختی، 2(4)، 1-9.
پورمحمدرضای تجریشی، م.، پهلوان‌نشان، سحر و گلکار، فائزه. ‌(1398). اثربخشی آموزش آگاهی واج‌شناختی بر حافظۀ فعال دیداری-فضایی دانش‌آموزان با اختلال بیان نوشتاری. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 15(6)، 355-366.
حاتم‌زاده، ا. (1394). مقایسۀ اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربۀ زبانی بر خودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
شکوهی یکتا، م.، و پرند، ا. (1389). روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی. تهران: کیهان.
فرامرزی، س.، کرمعلیان، ح.، و نصراللهی، ش. (1390). تأثیر مداخلة آموزشی بر رویکرد تجربۀ زبانی بر مهارت بیان نوشتاری دانش‌آموزان. رویکردهای نوین آموزشی، 6(2)، 41-60.
گنجی، م. (1393). آسیب‌شناسی براساس DSM-5. تهران: پوران پژوهش.
محمدی, ف.، اقبالی, ع.، متعالی, ل.، و کریمی، شیدا. (1396). مقایسۀ اثربخشی روش گلینگهام-اورتون و روش تمرین و تکرار بر بهبود اختلال ویژۀ یادگیری نوشتن در دانش‌آموزان ابتدایی. مطالعات آموزش و آموزشگاهی، 3(3)، 99-117.‌