مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، تهران ،ایران

4 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری مادران دارای فرزند مبتلا به‌ اختلالات اُتیسم، بیش‌فعال و آهسته‌گام ساکن در شهر اراک بود. به ‌روش نمونه‌گیری هدفمند 20 نفر از مادران دارای فرزند مبتلا به ‌اختلال اُتیسم، 32 نفر از مادران دارای فرزند مبتلا به ‌بیش‌فعالی و 32 نفر از مادران دارای فرزند مبتلا به ‌آهسته‌گامی انتخاب شدند که مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) و کیفیت خواب (PSQI) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس تک‌متغیره و آزمون توکی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بودند که بین سه گروه نمونه در میزان تجربه ‌استرس تفاوتی وجود نداشت؛ ولی در میزان تجربه ‌اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب تفاوت معنادار (001/0) وجود داشت. از یافته‌های فوق می‌توان برداشت کرد که تولد کودکان مبتلا به‌ اختلالات عصبی تحولی از عوامل اصلی ایجاد مشکلات روان‌شناختی و تجربه ‌اضطراب، استرس، افسردگی و کاهش کیفیت خواب در مادران آن‌ها است. برای کمک به‌ آن‌ها پیشنهاد می‌شود جلسات گروه‌درمانی جهت آموزش مهارت‌های کنار آمدن با شرایط استرس‌زای حاکم، تخلیه هیجان و مانند این‌ها در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of stress, anxiety, depression and quality of sleep in mothers of autistic, Attention Deficit Hyperactivity Disorder and slow paced children

نویسندگان [English]

  • Zahra Kamandlo 1
  • Haniyeh Haghdadi 2
  • Hedyeh Haghdadi 3
  • Ali Hosseinzadeh Oskoei 4
  • Sahar Samady Kashan 5
1 Masters of Counseling School, Payame Noor University, Isfahan
2 Masters of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Masters of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Masters of Family Counseling, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
5 Corresponding Author: Ph.D student in Counseling, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare stress, anxiety, depression and sleep quality in mothers of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), and Mental Retardation. The method of this study was descriptive and comparative. The statistical population of this study consisted of mothers of children with ASD, ADHD and mental disability residing in Arak. The sample consisted of 20 mothers with children with ASD, 32 mothers with children with ADHD and 32 mothers of children with Mental Disability. They completed the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-42) and Sleep Quality Index (PSQI). Findings indicate that there is no significant difference in the level of stress experience between the three sample groups. But there was a significant difference (0/001) in experience of anxiety, depression and sleep quality. From the above findings, it can be concluded that the birth of children with neurodevelopmental disorders is one of the main causes of psychological problems and experiences of anxiety, stress, and depression and reduced sleep quality in their mothers. To help them, it is recommended to consider group therapy sessions to teach coping skills with the conditions of stress, emotional exhaustion, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Autism Spectrum Disorder
  • Slow paced
  • Sleep quality
  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
افضلی، ا.، دلاور، ع.، برجعلی، ا.، و میرزمانی، س م. (1386). ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون 42-DASS بر اساس نمونه‌ای از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه. تحقیقات علوم رفتاری. 5(2)، 92-81.