کلیدواژه‌ها = نوجوانان آهسته گام
مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-43

آمنه مرادی شکیب؛ سمانه قدم پور؛ مهدیه سقایی پورسیفی