مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام انجام شد.  ساله شهر تهران تشکیل 61 تا 61 یک مطالعه علی مقایسهای بود. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان عادی و آهسته گام  ، روش: این پژوهش نفری تقسیم شدند .به نحوی که گروه اول از نوجوانان عادی تشکیل 56 نوجوان شرکت داشتند که به دو گروه 16دادند. در این پژوهش میشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند درحالی که گروه دوم از نوجوانان آهسته گام تشکیل شد که به روش نمونه گیری در  مقیاس آمادگی به اعتیاد و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس بود. داده ها با ، دسترس انتخاب گردیدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که گرایش به مصرف مواد و افسردگی در نوجوانان آهسته گام بهطور معناداری بیشتر از نوجوانان عادی بود ولی استرس در نوجوانان آهسته گام به طور معناداری کمتر از نوجوانان عادی بود و تفاوت معناداری در اضطراب هر دو گروه وجود نداشت.نتیجه گیری: گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی ازجمله افسردگی، اضطراب و استرس از پدیدههای پیچیده و چندبعدی هستند که نقش بسیار مهمی در زندگی نوجوانان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Addiction Potential and Psychological Problems in Normal and Slow Paced Adolescents

نویسندگان [English]

  • Amene Moradi Shakib
  • samaneh Ghadampour
  • mahdie Saghaii Poorseyfi
چکیده [English]

Aim: The aim of present study was to comparison of addiction potential and psychological problems in normal and slow paced adolescents. Methods: This research was a causal- comparative research. The study population included of normal and slow paced adolescents aged 16-18 years old in Tehran city. In this study were participated 60 adolescents that they were divided into two groups, each of which consisted of 30 adolescents. First group were selected randomly from normal adolescents; while the second group were selected from slow paced adolescents by convenient sampling method. The instruments of this research were Iranian addiction potential scale and depression, anxiety, stress scale (DASS-21). Data were analyzed by MANOVA. Results: The findings showed that addiction potential and depression in slow paced adolescents was significantly more than the normal adolescents; while that stress in slow paced adolescents was significantly less than the normal adolescents and anxiety in two groups had not significant.
Conclusion: Addiction potential and psychological problems such as depression, anxiety and stress are multidimensional and complex phenomena, which have a very important role in life of adolescents.