بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ میزان افسردگی، اضطراب و استرسدر افراد نابینا و افراد عادی شهر اصفهان انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعۀ علّی مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان نابینا و دانشجویان عادی 19 - 24 سالۀ دانشگاه اصفهان بودند. آزمودنی‌ها در این پژوهش 70 نفر بودند که به دو گروه 35 نفری تقسیم شدند. گروه اول از دانشجویان نابینا بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ در حالی که گروه دوم، دانشجویان عادی بودند و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویباند و لاویباند (1995) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از نسخه 23 SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که میزان اضطراب و استرس در دانشجویان نابینابه طور معناداری بیشتر از دانشجویان عادی بود (0005/0P<) ولی تفاوت معناداری در میزان افسردگی هر دو گروه وجود نداشت (05/0P>). بر اساس نتایج مشخص شد که افسردگی، اضطراب، استرس از واکنش‌های هیجانی و پدیده‌های چندبُعدی هستند که وضعیت بینایی نقش مهمی در آن‌ها دارد. بنابراین، توجه به این واکنش‌ها در دانشجویان نابینا و عادی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of depression, anxiety and stress between blind and normal individuals

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ashori 1
  • Sahar Shojai 2
  • Fatemeh Fatahian 2
چکیده [English]

Aim: This study aimed to compare the depression, anxiety and stress between blind and normal individuals in Isfahan city. Methods: The present research was a causal-comparative study. The study population included blind students and normal students aged 19-24 years old at the University of Isfahan. Sample of this research consisted of 70 people and they were divided into two groups of 35 students. First group students were selected from blind students by convenient sampling method; while the second group participants were selected from normal students by randomly method. The tool used in the present research was Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) by LoviBond and LoviBond (1995). The data were analyzed using multivariate analysis of variance test with 23th version of SPSS. Results: findings showed that anxiety and stress in blind students was significantly higher than the normal students (P<0.0005). But depression in blind students and normal students had not significant difference (P>0.05). Conclusion: depression, anxiety and stress are emotional reactions and multidimensional phenomenon in which visual condition has an important role. Therefore, paying attention to these reactions is essential in blind and normal students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • blind individuals
  • depression