طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، خوزستان، ایران.

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، خوزستان، ایران.

4 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز،خوزستان،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی- روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه بود. روش پژوهش برای مرحلۀ طراحی و تدوین برنامه، روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد سنتز‌پژوهی ترکیبی بود. برای روایی‌یابی برنامه ضمن استفاده از روش روایی صوری، از روش روایی محتوایی به شیوۀ کیّفی و کمّی با پانل خبرگان 11 نفری و از دو ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. حداقل و حداکثر میزان CVR برای هر آیتم یا جزء برنامه به ترتیب 81/0 و 1 محاسبه شد. همچنین حداقل و حداکثر میزان  CVI برای هر آیتم یا جزء برنامه به ترتیب 75/0 و 96/0 به‌دست آمد. در نهایت متوسط شاخص روایی محتوا (S-CVI/Ave) برای کل برنامه 88/0 به‌دست آمد. نتایج نشان داد برنامۀ آموزشی- روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه از روایی صوری و محتوایی مناسبی بهره‌مند است و روایی لازم را برای کاربردهای آموزشی، بالینی و استفادۀ پژوهشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing, developing and validating a psycho-educational program of empowerment based on self-regulation executive functions (McCloskey model) for students with specific learning disorder

نویسندگان [English]

  • Hamid Toreyfi hoseini 1
  • Manijeh Shehni yailagh 2
  • Alireza Haji yakhchali 3
  • Sirous Alipour Birgany 4
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to design, develop and validate a psycho-educational program of empowerment based on self-regulation executive functions (McCloskey model) for students with special learning disorder. Methods: The research method for designing and development stages was a descriptive - analytic method with a configurative synthesis approach. For program validation, along with the use of face validity method, content validity method was used quantitatively and quantitatively with a panel of 11 experts and Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI). Results: The minimum and maximum CVRs for each item or component of the program were calculated as 0/81 and 1, respectively. Also the minimum and maximum CVIs for each item or component of the program were calculated as 0/75 and 0/96, respectively. Finally, the average content validity index (S-CVI/Ave) for the entire program was calculated as 0/88. Conclusion: The psycho educational program of empowerment based on self-regulation executive functions for students with special learning disorder has appropriate  face and content validity, and has a useful validity for educational, clinical and research uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive function
  • special learning disorder
  • psycho-educational program
  • self-regulation