اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر سلامت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر سلامت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان مبتلا اختلال به نقص توجه بیش‌فعالی انجام‌شده است. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را مادران کودکان مبتلا به نقص توجه بیش‌فعالی تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد، به‌طوری‌که در این پژوهش 32 نفر از مادران کودکان مبتلا به نقص توجه بیش‌فعالی شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه 16 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایشی، برنامه ایمن‌سازی روانی را در ده جلسه دریافت کردند درحالی‌که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه پرخاشگری بود. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات سلامت عمومی و پرخاشگری گروه آزمایش به‌طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود (001/0P<). در حقیقت،‌ سلامت عمومی گروه آزمایش افزایش و میزان پرخاشگری آن‌ها کاهش یافت. نتیجه‌گیری: برنامه ایمن‌سازی روانی باعث ارتقای سلامت عمومی و کاهش پرخاشگری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی شد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش ایمن‌سازی روانی به این گروه از افراد اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mental Immunization Program on General Health and Aggression in Mothers of Children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Alireza Agha yosefi 1
  • Reza Ranjbaran 2
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present research was to investigation of the effectiveness of mental immunization program on general health and aggression in mothers of children with attention deficit / hyperactivity disorder. Methods: The present research a quasi-experimental study by pre-test, post-test design with control group. The study population included of mothers of children with attention deficit / hyperactivity disorder. Subjects were selected by convenient sampling method. In this study were participated 32 mothers of children with attention deficit / hyperactivity disorder. Subjects were divided into two groups by randomly (experimental and control group), each of which was consisted of 16 individuals. Experimental group received mental immunization program in 10 sessions while control group did not. The instrument of present research was general health questionnaire (GHQ-28) and aggression ‌questionnaire. The obtained data were analyzed by using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Results: The findings of this research showed that there was significant decrease in general health and aggression scores mean of experimental group in the post intervention in comparison with control group (P<0.001). Indeed, general health of experimental group increased and their aggression decreased. Conclusion: The mental immunization program instructional led to improve the general health and aggression in mothers of children with attention deficit / hyperactivity disorder. Therefore, planning for providing of mental immunization program is a particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder
  • Mental immunization
  • General health