بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 استادیار, گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، گروه روان‌شناسی، ورامین، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رشد اجتماعی باهوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام انجام شد. روش: در این مطالعه همبستگی 60 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی شهرستان‌ اسلامشهر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس رشد اجتماعی واینلند،پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلر استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایجنشان داد که هوش هیجانی، سلامت روان و خرده‌مقیاس‌های آن از جمله علائم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی با رشد اجتماعی ارتباط معناداری دارند. این متغیرها توانستند 59 درصد از واریانس رشد اجتماعی را پیش‌بینی کنند و اضطراب بیشترین نقش را در پیش‌بینی رشد اجتماعی داشت. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای هوش هیجانی، سلامت روان، علائم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی در پیش‌بینی رشد اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام بود. بنابراین، توجه به متغیرهای هوش هیجانی و سلامت روان نقش حیاتی در پیش‌بینی رشد اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship Social Development with Emotional Intelligence and Mental Health in ‌ Slow Paced Students

نویسندگان [English]

  • Masoud Karimi 1
  • Mohammad Ashori 2
  • Alireza Salemi khamene 3
چکیده [English]

Aim: The aim of study was to investigation of relationship social development with emotional intelligence and mental health in slow pacedstudents.
Methods: In this correlation study 60 high school slow paced students selected by simple random sampling method from Eslamshahr province. The instruments were Vineland social development scale, Bradberry & Greaves emotional intelligence questionnaire and Goldberg & Hiller general health questionnaire. Data were analyzed by stepwise regression analysis method.
Results: The findings showed that emotional intelligence, general health and subscales such as somatic symptoms, anxiety, social dysfunction and depression have a significant relation with social development. These variables predicted 59 percent of variance of social development and anxiety had the most contribution in prediction of social development.
Conclusion: The results are due to the importance of emotional intelligence, general health, somatic symptoms, anxiety, social dysfunction and depression variables in predicting social development in slow paced students. Therefore ‌paying attention to the variables such as emotional intelligence and general health have crucial role in predicting social development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Emotional intelligence