تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روان شناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

4 استاد گروه روانشناسی ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز ، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله و اثربخشی آن بر شناسایی دختران و پسران دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی پایه دوم ابتدایی شهر شیراز انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع ترکیبی شامل بخش کیفی از نوع تدوین و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی تقویت ریاضی و بخش کمی از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه پژوهش شامل 60 دانش‌آموزان کم پیشرفت در ریاضی پایه‌ی دوم ابتدایی مدارس ناحیه‌ی دو آموزش‌وپرورش شهر شیراز بود نمونه‌ی پژوهش شامل 32 دانش‌آموز (14 دختر و 18 پسر) بود که پس از غربالگری از میان 60 دانش‌آموز ناتوان در ریاضی ‌به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل آزمون ریاضی ایران کی‌مت، آزمون هوش ریون و آزمون رشد دیداری – حرکتی بندرگشتالت بود. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و مقایسه میانگین‌های زوجی در دو گروه مستقل تجزیه‌وتحلیل شد. یافتهها: نتایج نشان داد، میانگین خرده مقیاس‌های شمارش، جمع، تفریق، اندازه‌گیری، زمان و پول، هندسه، حل مسئله، تفسیر، تخمین و اعداد گویا در دانش‌آموزانی که پاسخ به مداخله داشتند در مرحله‌ی اول و دوم آموزش به‌طور معناداری افزایش‌یافته بودند (001/0=p)؛ و در دانش‌آموزانی که پاسخ به مداخله نداشتند و به مرحله‌ی سوم مداخله وارد شدند، افزایش میانگین مشاهده نشد. یافته‌های تحلیل کوواریانس نشان داد که خرده مقیاس‌های شمارش (001/0=p)، زمان و پول (028/0=p)، تفسیر (017/0=p) و تخمین (01/0=p) تحت تأثیر جنسیت بوده‌اند. نتیجه‌گیری: طبق نتایج، بسته‌ی آموزشی تدوین‌شده و برنامه‌ی طراحی‌شده، در افزایش مهارت‌های ریاضی (کاربرد، عملیات و مفاهیم) مؤثر بود، این تأثیر در دو جنس متفاوت بود. همچنین آموزش بر اساس رویکرد پاسخ به مداخله در شناسایی دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری ریاضی از دانش‌آموزان کم پیشرفت مفید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of Math Reinforcement Program Based on Response Pattern to Intervention (RTI) and it’s Effectiveness on the Identification of Students with Special Math Disabilities

نویسندگان [English]

  • Simin Bemana 1
  • Amir Ghamarani 2
  • Farah Naderi 3
  • Parviz Asgari 3
  • Mahnaz Mehrabi 4
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to develop a mathematical strengthening program based on the response pattern of the intervention and its effectiveness on the identification of girls and boys of students with special mathematics disability in the second elementary school of Shiraz. Methods: The research method was combined with a qualitative component of the form of compilation and validation of the mathematical reinforcement training package and a small part of the quasi-experimental type. The population of the study consisted of 60 low-level students in the second-grade elementary schools of Shiraz-based schools in the two district education schools. The sample consisted of 32 students (14 girls and 18 boys) who were screened from among 60 students with disabilities in mathematics by random sampling were chosen. Measurement tools included Iran Kaymat's mathematical test, Raven's intelligence test, and Visual-Growth Test of Gastrosthal. Data were analyzed using covariance analysis and paired mean comparison in two independent groups. Results: The results showed that the mean of subscales of counting, addition, subtraction, measurement, time and money, geometry, problem solving, interpretation, estimation and rational numbers in the students who responded to intervent on in the first and second stage, respectively, were significantly Increased (p <0.001). And in the students who did not respond to the intervention and entered the third stage of intervention, the average increase was not observed. The results of covariance analysis showed that the subscales of count (p = 0/001), time and money (p = 0/028), interpretation (p = 0/017) and estimates (p = 0/01) under the influence of gender have been. The effect of gender is such that the average subscale of counting time and money is the interpretation and estimation of the second stage of education in boys more than girls. Conclusion: According to the results, the educational package was designed and the designed program was effective in increasing the mathematical skills (application, operations, and concepts), this effect was different in both sexes. Also, education based on an intervention response approach was helpful in identifying students with disabilities in math learning from underdeveloped students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response Pattern to Intervention
  • Math Reinforcement Program and Math Disability