اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

5 کارشناس ارشد بهداشت خانواده دانشگاه یو کی ام (

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد بر مهارت­های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون – پس­آزمون با گروه کنترل  بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان سنین 3 تا 6 سال تحت آموزش در مهد­های کودک و پیش دبستانی­های منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران بود. شرکت کننده­ها به روش تصادفی خوشه­ای از 4 ناحیه از منطقه 1 آموزش و پرورش شهر تهران، به تعداد 90 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل (سنین 3، 4 و 5 هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. از 3 آزمون دانش عدد ، حس عدد جردن و بازشناسی عدد در تشخیص 90 کودک در خطر مشکلات ریاضی استفاده شد. گروه­های آزمایشی به مدت 4 هفته (هفته‌ای دو جلسه 45 دقیقه ای) تحت آموزش مداخله­ای راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد قرار گرفتند. نتایج توسط روش تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مقادیرسطح معناداری در خرده مقیاس­ها و کل آزمون حس عدد جردن و بازشناسی عدد، 05/0< P شد. بنابراین نتایج تفاوت معنی­دار بین پیشرفت دانش­آموزان گروه آزمایشی در پس­آزمون با گروه کنترل را نشان داد. نتیجه گیری: آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد بر بهبود مهارت­های عدد کودکان دارای مشکلات ریاضی خیلی موثر بوده است و نقش پیشگیرانه­ای در اختلالات ریاضی سنین بعدی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Recognition and Counting Strategies Instruction on the Improvement of Number Foundational Skills At Risk of Mathematic Difficulties in Pre-Schoolers

نویسندگان [English]

  • Masoud Ghasemi 1
  • Fariborz Dortaj 2
  • Esmail Sadipor 3
  • Ali Delavar 4
  • Sedigheh Sarabi 5
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of counting and recognition strategies instruction on the number skill of children at risk of math problems in pre-schoolers. Methods: The research method was a quasi-experimental design with two experimental and control groups with pretest and posttest tests. The statistical population of the study consisted of pre-primary school students aged between 3 and 6 years old, who were trained in kindergartens and preschools in the district of Tehran. The participants were randomly selected from cluster randomly from 4 regions of the region to 90 people and were divided into experimental and control groups (ages 3, 4 and 5 in each group of 15). Of the 3 numerical knowledge tests, the Jordanian sense of number and number recognition were used to identify 90 children at risk for mathematical problems. Experimental groups were subjected to countless counting and number recognition strategies for 4 weeks each week in two 45-minute sessions. The results were analyzed by multivariate analysis of covariance. Results: The total value of the Jordan number sense test, and the number recognition was P<0/05.Conclusion: Training counting and recognition strategies has been very effective in improving the skills number of children with math problems and will play a proactive role in future math disorders. Strategies instruction of counting and number recognizing of the children with math difficulties will have a preventive role in future math disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recognition and Counting Strategies Instruction
  • Foundational Number Skills
  • Preschool
  • Children At Risk of Mathematical Difficulties