مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22034/ceciranj.2023.374411.1715

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان‌ آهسته‌گام بود. در این پژوهش، از روش توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه اماری پژوهش کلیه‌ مادران کودکان‌ آهسته‌گام تحت پوشش بهزیستی شهرستان فارسان واقع در استان چهارمحال و بختیاری بودند که از این بین، تعداد 200 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده (FEICS) شیلدز و همکاران (1994) و مقیاس سکوت خود (STSS) جک (1991) بود و داده‌ها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین انتقاد در خانواده با درگیری هیجانی در خانواده رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت. به علاوه بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین درگیری هیجانی در خانواده در ارتباط بین انتقاد در خانواده با سکوت خود، نقش میانجی داشت (01/0>p). نتایج حاکی از ان بود که هرچه انتقاد در خانواده بالا برود درگیری هیجانی در خانواده‌های کودکان‌ آهسته‌گام نیز بالا می‌رود. علاوه بر آن هرچه درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده بالا برود سکوت خود در مادران افزایش می‌یابد و انتقاد در خانواده به واسطه‌ی درگیری هیجانی، منجر به سکوت خود در مادران کودکان‌ آهسته‌گام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of the relationship between emotional conflict and criticism in the family with self-silence in mothers with intellectual disabled children

نویسندگان [English]

 • عزیزی پور Azizipour
 • Yasser Rezapour Mirsaleh
 • Mohammad Hadi Safi
, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional conflict and criticism in the family with self-silence in mothers of children with intellectual disability. A descriptive correlational study design using structural equation modeling was conducted. The statistical population of the study included all mothers with intellectually disabled children who supported by the welfare organization of Farsan City, Chaharmahal & Bakhtiari province. A total of 200 mothers were selected using convenience sampling method. The research tools included the family emotional involvement and criticism scale (FEICS) and the self-silence scale (STSS) and the data were analyzed using structural equation analysis in AMOS software. The findings showed that there was a direct, positive and significant relationship between criticism in the family and emotional conflict. In addition, there was a direct, positive and meaningful relationship between emotional conflict and criticism in the family. Also, emotional conflict had a mediating role in the relationship between criticism in the family and self-silence (p<.01). The results indicated that as the criticism in the family increases, the emotional conflict in family with intellectually disabled children increases. In addition, as the emotional conflict and criticism in the family increases, self-silencing in mothers increased, and criticism in the family through emotional conflict leads to self-silence in the mother of children with intellectual disability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • criticism in family
 • emotional conflict in family
 • self-silence
 • mothers
 • children with intellectual disability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 13 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 بهمن 1401