اثربخشی بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استادیارگروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

10.22034/ceciranj.2022.271229.1526

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده بود. روش: روش پژوهش، شبه ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان پسر 8 تا 11 ساله با اختلال رفتاری برونی‌سازی‌شده شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بود که تعداد 20 نفر از آنها با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. این دانش‌آموزان ابتدا توسط چک‌لیست رفتاری کودکان (CBCL) سنجش شده و آنهایی که اختلال رفتاری برونی‌سازی‌شده داشتند در پژوهش شرکت داده شدند. همچنین متغیر تصمیم‌گیری پرخطر توسط آزمون خطرپذیری بادکنکی بارت (لجوئز، 2002) سنجش شد. افراد گروه آزمایش، به مدت 24 جلسه، بازی‌های شناختی رایانه‌ای انجام دادند و گروه کنترل، مداخله‌ای را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری پرخطر وجود داشت (p≤0.01) به طوری که بر حداکثر خطرپذیری به میزان 30/0 و بر حداقل خطرپذیری به میزان 49/0 اثر گذاشت در واقع نمرات پس‌آزمون تصمیم‌گیری پرخطر پس از بازی‌های رایانه‌ای شناختی، کاهش محسوسی داشتند. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که بازی‌های شناختی می‌توانند در کاهش میزان تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال برونی‌سازی شده به کار گرفته شوند. در نتیجه می‌توان عنوان نمود که استفاده از بازی‌های شناختی می‌توانند در کنار مداخلات دیگر برای کودکان دارای اختلال رفتاری برونی‌سازی شده، موثر و مفید باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Computer Games on Risky Decision making in Children with Externalizing Behavioral Disorders

نویسندگان [English]

 • Mahshid Ojani 1
 • Leila Kashani Vahid 2
 • Hadi Moradi 3
 • Mahmoud Reza Hashemi 4
1 M.A. of Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Psychology, Science and Research Branch, Azad University,Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Departement of Psychology and Special Education, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Director, Multimedia Processing Laboratory, School of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Aim: The present study was designed to evaluate effectiveness of cognitive computer games on risky decision making in children with externalizing behavioral disorders. Method: For this purpose, a quasi-experimental research with pretest-posttest design with a control group was conducted. The population of this study included all 8-11 years old male students, during the 2020-2021 school year. They were screened by Children’s Behavioral Checklist and those who had high scores with externalizing disorders in the city of Tehran. and 20 of those with high scores in terms of externalizing behavioral disorders, were selected and assigned randomly to experimental (10) and control (10) groups. The experimental group were trained for 24 sessions individually for a month. Risky decision making was measured using Balloon Analogue Risk Task (BART) Lejuez (2002). The experimental group played with cognitive games for 24 sessions, meanwhile the control group received no intervention and waited in the waiting list to receive the intervention after the end of this study. The obtained data was analyzed using Analysis of Covariance (MANCOVA). Findings: The findings showed significant differences between the experimental and the control group in risky decision making in the participating students with externalizing disorders. Conclusion: Finally, the study indicated that cognitive games can be used for decreasing risky decision making of the students with externalizing disorders (maximum risky decision making for 0.30 and minimum for 0.49). As a result, cognitive games can be used along other interventions for children with externalizing disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive computer games
 • externalizing behavior disorders
 • risky decision making

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 06 دی 1401