اثربخشی آموزش قدردانی مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی بر سلامت روان و امید به زندگی مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 ;کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

10.22034/ceciranj.2022.356146.1694

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش قدردانی مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی بر سلامت روان و امید به زندگی مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی در شهر گچساران انجام شد. این پژوهش، یک مطالعه شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه‌ مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی شهر گچساران می‌شد. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 مادر 35 تا 45 ساله می‌شد که با روش نمونه‌گیری در دسترس از مدسه باغچه‌بان انتخاب و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل 15 نفری جایگزین شدند. گروه آزمایش، برنامه قدردانی مبتنی بر آموزه های فرهنگی را طی ۹ جلسه (هفته‌ای 3 جلسه) ۹۰ دقیقه ای دریافت نمودند. در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکردند. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت روان (SCL-25) و مقیاس امید بزرگسالانAHS)) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس تک‌متغیری با به کارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در سلامت روان و امید به زندگی تفاوت معناداری داشتند (001/0>P). در واقع، آموزش برنامه قدردانی مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی بر سلامت روان و امید به زندگی مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی اثر مثبت و معناداری داشته است. بنابراین، برنامه‌ریزی برای آموزش چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در سلامتی و امیدواری افراد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gratitude Training Based on Cultural Considerations on the Mental Health and Life Expectancy of Mothers of Students with Visual Impairement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ashori 1
  • Farzaneh Behzadi 2
1 Associate Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MA, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the effect of gratitude training based on cultural considerations on the mental health and life expectancy of mothers of students with visual impairment in Gachsaran. This study was a quasi-experimental research by pre-test, post-test design with control group. The statistical population included all mothers of students with visual impairment in Gachsaran city. The sample of the present study included 30 mothers aged 35 to 45, who were selected from Baghcheban school by available sampling method and were randomly replaced in two experimental and control groups of 15 people. The experimental group participated in gratitude training based on cultural considerations in 9 sessions (three sessions weekly), while control group did not. In this research, Symptom Check List 25-Rivised (SCL-25) and Adult Hope Scale (AHS) was used. The data obtained from the research were analyzed by univariate analysis of covariance through SPSS version 26. Results showed that experimental and control groups had significant difference on the mental health and life expectancy. In fact, gratitude training based on cultural considerations had a positive and significant effect on the mental health and life expectancy in mothers of students with visual impairment (P<0.001). Since the gratitude training based on cultural considerations improved mental health and life expectancy in mothers of students with visual impairment, therefore planning for such training programs has an important role in the health and hope of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gratitude
  • Life expectancy
  • Mental health
  • Visual impairment
  • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 مهر 1401