دلبستگی والد-کودک در ناشنوایان خردسال: مطالعه ای مقایسه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 هیات علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/ceciranj.2020.213698.1321

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی دلبستگی والد-کودک در ناشنوایان خردسالان در مقایسه با همتایان شنوا انجام شد.
روش: روش مطالعه توصیفی و پس رویدادی بود. جامعه پژوهش را تمامی خردسالان ناشنوای عمیق 24-10 ماهه تشکیل می دادند که درشش ماهه دوم سال 1397 به مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران مراجعه کرده و در لیست انتظار نوبت عمل کاشت حلزون شنوایی قرار داشتند. با روش نمونه گیری تصادفی 37 خردسال ناشنوای عمیق با میانگین سنی 24/13 انتخاب و با 30 خردسال شنوا با میانگین سنی16/11ماهه به لحاظ دلبستگی والد -کودک مقایسه شدند. مقیاس دلبستگی پس از تولد کاندون و کورکیندال (MPAS) توسط مادران هر دو گروه تکمیل شد. تحلیل داده ها در نسخه 22 نرم افزار SPSS با روش تحلیل واریانس چند متغیره و تی مستقل صورت گرفت.
یافته ها:. نتایج حاکی از عدم تفاوت معنادار در دلبستگی کلی و خرده مقیاس های کیفیت دلبستگی، نبود خصومت و رضایت از تعامل در گروه شنوا و ناشنوا بود (001/0P<).
نتیجه گیری: به نظر می رسد صرف وجود ناشنوایی در فرزند منجر به کاهش دلبستگی مادر با وی نمی شود. عواملی مانند سن تشخیص و مداخله ناشنوایی، میزان حساسیت و پاسخگویی والدین و حمایت های اجتماعی در راستای تسهیل پذیرش ناشنوایی در کیفیت دلبستگی والد کودک موثر است.
کلید واژه ها: دلبستگی، خردسال ناشنوا، مقیاس دلبستگی پس از تولد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parent-Child Attachment in deaf Toddlers: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Saeid Hassanzadeh 1
  • Fatemeh Nikkhoo 2
1 Faculty of psychology and educaion, university of tehran. tehran, iran
2 Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba&amp;#039;i University
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to investigate attachment in deaf toddlers and compare the results with their hearing peers.
Methods: The study is a descriptive retrospective one. The population includes all profound deaf toddlers of 10-24 months who had referred to Iran Cochlear Implant Center. They were in cochlear Implant waiting list. 37 deaf toddlers were selected by random sampling. Their average age was 13.24. Also, 30 normal children with the average age of 11.16 were selected and compared to deaf toddlers in terms of child-parent attachment. Maternal Postnatal Attachment Scale (MPAS: Condon & Corkindale) was completed by mothers of both hearing and deaf groups. Data analysis was done by multivariate analysis of variance (MANOVA) and independent t-test in SPSS 22.
Results: The results showed that there was no significant difference between the hearing and deaf groups in terms of the total score of attachment and its subscales, including attachment quality, absence of hostility and pleasure in interaction. (P<0.001)
Conclusion: It seems that, deafness in children alone would not reduce maternal attachment to them. Factors such as the age of intervention, parents’ sensitivity and accountability level, and social support to facilitate the acceptance of deafness affect the quality of parent-child attachment.
Keywords: Attachment, deaf toddler, Maternal Postnatal Attachment Scale

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • deaf toddler
  • Maternal Postnatal Attachment Scale