اثربخشی آموزش حل مسأله بین فردی بر مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس نوجوانان آهسته گام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/ceciranj.2020.218384.1332

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسأله بین فردی بر مهارت اجتماعی و عزت نفس نوجوانان آهسته گام انجام شده است
روش: این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون، با گروه آزمایش و کنترل انجام شد جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان دختر آهسته گام شهرستان شهریار در سال تحصیلی 1397بود. از میان آن‌ها ۳۰ دانش‌آموز به صورت دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. مقیاس مهارت‌های اجتماعی‌-‌فرم معلم (1990) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1979) به عنوان ابزارهای اندازه‌گیری متغیر وابسته استفاده شدند. برنامه مداخله حل مسأله بین فردی برای گروه آزمایش به صورت گروهی طی 10 جلسه 60 دقیقه‌ای ارائه شد.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS-22 نشان داد که برنامه مداخله در افزایش مهارت همکاری، جرأت ورزی، خودکنترلی و به طور کل مهارتهای اجتماعیP<0/05) )، همچنین بهبود عزت نفس دانش‌آموزان گروه آزمایش مؤثر بوده و تفاوت میانگین‌های نمرات دو گروه به لحاظ آماری معنادار است P<0/05) ).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که آموزش حل مسأله بین فردی باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس نوجوانان آهسته گام می‌‌ شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of interpersonal problem-solving program on Social Skills and Self-Esteem in slow-paced Adolescents

نویسندگان [English]

  • Elham Hakimirad 1
  • leila Kashani Vahid 2
  • Mina Asareh 3
1 Assistant professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 M. A. Psychology and Education of Special Children, Azad University Science &amp; Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of interpersonal problem solving training on social skills and self-esteem in slow-paced Adolescents.
Method: This study was conducted through a quasi-experimental research design with a pretest-posttest with the control group. Statistical population included all slow-paced girl students in 2019 year in Shahriar city. Of these, 30 students were selected by convenience sampling method and randomly were assigned to experimental (n=15) and control (n=15) groups. Social Skills Rating System- teacher forms (1990) and Rosenberg Self-Esteem Scale (1979) were used as dependent variable measuring tools. Participants of the experimental group received interpersonal problem solving intervention program in 10 sessions of 60 minutes.
Results: Data analysis using covariance analysis and SPSS-22 software indicated statistically significant effect of the intervention program in enhancing cooperative skills, assertiveness, self-control and overall social skill (P<0/05), as well as improving the self-esteem ) P<0/05) of the students in the experimental group.
Conclusion: According to the findings, it can conclude that training of interpersonal problem solving training increases social skills and self esteem of slow-paced students.
Keywords: problem solving, self-esteem, slow- paced, social skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving
  • Self-esteem
  • slow- paced
  • social skills