رابطه علی سبک زندگی و انعطاف پذیری شناختی با سلامت روان مادران کودکان استثنایی با میانجی گری کنترل تفکر منفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی کودکان استثنائی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/ceciranj.2019.201486.1271

چکیده

هدف : این پژوهش با هدف آزمون مدل علی سلامت روان بر اساس سبک زندگی و انعطاف پذیری شناختی از طریق کنترل تفکر منفی در مادران کودکان استثنایی انجام شد. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیه مادران دارای کودکان استثنایی شهر اهواز در سال 1397 می‌باشد. از بین آنها نمونه‌ای به حجم 264 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. و به پرسشنامه های سلامت روانSCL-25 (دراگوتیس و همکاران، 1937)، سبک زندگی(میلر و اسمیت، 2002)، انعطاف پذیری شناختی(دنیس و وندروال، 2010) و کنترل تفکر منفی (ولز و دیویس، 1994)، پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Amos تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سبک زندگی وکنترل افکار منفی ، با سلامت روان رابطه مستقیم مثبت و معنی دار وجود دارد. رابطه مستقیم بین سبک زندگی و انعطاف پذیری شناختی با کنترل افکار منفی نیز مثبت و معنی دار بود همچنین کنترل افکار منفی رابطه سبک زندگی با سلامت روان را به طور جزئی و رابطه انعطاف پذیری شناختی و سلامت روان را به طور کامل میانجی گری کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سلامت روان مادران کودکان استثنایی طبق یافته های این پژوهش، میتوان با تغییر سبک زندگی و ارتقا انعطاف پذیری آنها هم به صورت مستقیم و هم از طریق کنترل افکار منفی سلامت روان بیشتری را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal relationship between lifestyle and cognitive flexibility with mental health with mediating role of negative thinking control in mothers of exceptional children

نویسندگان [English]

  • Firouzeh Yousefi 1
  • Saeed Bakhtiarpour 2
  • Behnam Makvandi 2
  • Farah Naderi 3
1 Phd.student in children with special Needs,Department of psychology,Islamic Azad Universiti,Ahvaz Branch,Ahvaz,Iran
2 Department of psychology, Ahvaz branch, Islamic azad university, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim:This research aims to examine the causal model of mental health based on lifestyle and cognitive flexibility through negative thinking control in mothers of exceptional children. The statistical society included all mothers of exceptional children who lived in Ahwaz in 2018 . Method: 264 of them were selected by convenience sampling method and responded to the Symptom Check List 25-Rivised (SCL-25), Life Style Inventory (LSI), Cognitive Flexibility Questionnaire (CFQ), Negative Thinking Control Questionnaire (NTCQ). . Data were analyzed using Path analysis method using Amos software. Results: The results showed that there was a positive and significant direct relationship between lifestyle, and negative thoughts control, respectively. There was also a positive and significant relationship between lifestyle and cognitive flexibility with negative thoughts control. Negative thoughts control partially mediated the relationship between lifestyle and mental health and Completely mediated the relationship between cognitive flexibility and mental health. Conclusion: Given the importance of the mental health of mothers of exceptional children, it can be predicted that by changing their lifestyles and enhancing their flexibility both directly and through controlling negative thoughts of mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive flexibility
  • Lifestyle
  • mental health
  • negative thinking control