مقایسه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی،گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی بود. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 60 نفر از آنان انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 20 دانش‌آموزان) قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه‌های آزمایش تحت بازی درمانی انفرادی (10 جلسه 45 دقیقه‌ای) و بازی درمانی گروهی (10 جلسه 60 دقیقه‌ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد که هر دو بازی درمانی انفرادی و گروهی بر افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی اثربخش بودند (0.01p<)، همچنین نتایج نشان داد، بازی درمانی انفرادی، دارای تأثیر بیشتری بر بهبود تاب‌آوری دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی بود (0.01p<). نتیجه گیری: نتایج نشان داد از بازی درمانی انفرادی و گروهی می‌توان در افزایش تاب‌آوری در دانش‌آموزان ADHD بهره برد. پیشنهاد می شود در مدارس از این دو درمان برای کودکان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the effectiveness of Individual and Group Play Therapy on Resilience in Elementary School Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

نویسندگان [English]

  • Elahe Nayebi 1
  • reza pasha 2
  • saeed bakhtiarpour 3
  • zahra eftekhar saadi 3
1 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor. Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Aim: The purpose of this study was to the comparison of the effectiveness of individual and group play therapy on resilience in elementary school students with attention deficit hyperactivity disorder. Methods: The statistical population of this study included all elementary school students Tehran City in year academic 2018-2019, using a targeted sampling method, 60 of them were selected and randomly assigned to two experimental groups and one control group (each group of 20 Student). To collect data resilience questionnaire of Conner & Davidson (2003). This quasi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group. The experimental groups underwent individual play therapy (10 sessions 45 minutes) and group play therapy (10 sessions 60 minutes), but the control group received no training. Data were analysed using Covariance Analysis. Results: The results showed that both individual and group play therapy were effective to increasing the resilience of elementary school students with attention deficit hyperactivity disorder (p<0.01). Also, the results showed that individual play therapy had a greater effect on the improvement of resilience of elementary school students with attention deficit hyperactivity disorder (p<0.01). Conclusion: the results showed that individual and group play therapy can be used to increase the fluctuation in ADHD students. It is suggested that these two treatments be used in schools for ADHD children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual play therapy
  • group play therapy
  • resilience & attention deficit hyperactivity disorder