اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرش های ناکارآمد و نگرانی نوجوانان دارای اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرش‌های ناکارآمد و نگرانی دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش‌آموزان دارای اختلال اختلال اضطراب فراگیر شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش‌آموز دارای اختلال اضطراب فراگیر از بین جامعه آماری با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (15 دانش‌آموز در گروه آزمایش و 15 دانش‌آموز در گروه گواه). گروه آزمایش مداخلات درمانی 12 جلسه‌ای مربوط به درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس را در طی سه ماه به صورت هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی است که گروه گواه هیچگونه مداخله‌ای را در طول پژوهش دریافت نکرد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006)؛ پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (دیوی و ولز، 2006) و مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (بک و همکاران، 1988) بود. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار (SPSS) ویرایش 23 با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرش های ناکارآمد و نگرانی دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر تاثیر معنادار دارد (001/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Therapy According to Dougas Model on Inefficient Attitudes and Worry in The Students with Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • mahin dokht reeisi dastgerdi 1
  • MOZHGAN AREFI 2
1 Ma of clinical psychology, Psychology and Educational Faculty, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor of Psychology, Psychology and Educational Faculty, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to determine the effectiveness of cognitive therapy according to Dougas model on inefficient attitudes and worry in the students with generalized anxiety disorder. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design The statistical population included students with generalized anxiety disorder in academic year 2017-18 in the city of Isfahan. 30 students with generalized anxiety disorder were selected from the statistical population purposive non-random sampling method and were randomly replaced into experimental and control groups (15 student in the experimental and 15 in the control group). The experimental group received twelve ninety-minute sessions of therapy interventions related to cognitive therapy based on Dougas model during three months once a week while the control group didn’t receive any intervention during the study. The applied instruments included generalized anxiety disorder questionnaire (Spitzer, et.al, 2006), Pennsylvania state worry questionnaire (Davi and Katrait Haton, 2004), inefficient attitudes scale (Beck et.al, 1988). Data analysis from the study was done via SPSS23 software through descriptive statistics and ANCOVA method. The results of data analysis showed that cognitive therapy based on Dougas model has significantly influenced inefficient attitudes and worry and in the students with generalized anxiety disorder (p<0.001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • generalized anxiety disorder
  • cognitive therapy based on Dougas model
  • inefficient attitudes
  • worry