اثربخشی تکنیک های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین میران اثربخشی تکنیک های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری انجام شد. روش: این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دچار اختلال یادگیری مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر به تعداد ۲۵۳ نفر در سال تحصیلی 98-1397 بود. از میان آن ها به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر که ویژگی های لازم را داشتند فهرست و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس، پترسون، گورسکی و مکنالی (۱۹۸۶)، پرسشنامه درماندگی آموخته شده کوینلس و نلسون (۱۹۸۸) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) بود. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسه به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفت. داده های حاصل از پژوهش با آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد تکنیک های بازی درمانی گروهی در گروه آزمایش موجب بهبود حساسیت اضطرابی، درماندگی و
تاب آوری شده است و این تأثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند (۰۵/0˂P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش تکنیک های بازی درمانی گروهی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان با اختلال یادگیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group play therapy techniques on anxiety sensitivity, helplessness and resiliency in students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • najmeh abbsazadeh 1
  • yousef dehghani 2
  • Seyed Mousa Golestaneh 3
1 MA in Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant of professor, Department of Psychology, Persian Gulf University Boushehr Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate of the effectiveness of group play therapy techniques on anxiety sensitivity, helplessness and resiliency in students with learning disabilities. Methods: This study was semi-experimental pre-test, post-test, and follow-up with control and experimental group. The statistical population consisted of 253 students with learning disabilities who had been referred to the Center for Learning Disabilities of Boushehr province’s Department of Education in 2018-2019 school year. Of these, using convenience sampling and considering the requirements of the research project based on Colorado Learning Difficulties Questionnaire (2011), Wechsler Intelligence Scale of Children, the fifth Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5), 40 students were selected and assigned to an experimental group and a control group. The measurement tools were Anxiety Sensitivity Questionnaire (1986), Learned Helplessness Questionnaire (1988) and Connor-Davidson Resiliency Scale (2003). The experimental group received 12 sessions (45 minutes each) of group training. For statistical data analysis, mixed variance analysis with repeated measures design is used. Results: Findings showed that group play therapy techniques training has a significant effect on anxiety sensitivity, helplessness and resiliency and this effect remains unchanged in the two-month follow-up phase (P<0.05). Conclusion: Finally, we may conclude that group play therapy techniques training, as an effective and functional intervention, could be used to improve anxiety sensitivity, helplessness and resiliency of students with dyscalculia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • group play therapy
  • resiliency
  • helplessness
  • learning disabilities