بررسی اثربخشی مداخله‌ی بهنگام والد محور مبتنی بر الگوی سال های باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر 5-7 سال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش کودکان استثنایی، مدیز مدرسه باغجه بان لردگان

2 استادیار گروه روان شناسی، واحدشهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی، واحدشهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی مداخله بهنگام والد محور سالهای باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر 7-5 سال انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود که در سال 1397 در مراکز استثنایی شهرستان لردگان مشغول به تحصیل بودند. از بین آن ها به روش تصادفی 30 نفر که دارای مشکلات رفتاری بودند بر اساس مقیاس مشکلات رفتاری راتر(1975،فرم والدین) انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره(آزمایش و کنترل) گمارده شدند و سپس والدین گروه آزمایشی در 12 جلسه تحت برنامه مداخله ا ی سالهای باورنکردنی قرار گرفتند و والدین گروه کنترل هیچ برنامه مداخله ای را در طی این مدت دریافت نکردند. پس از اتمام دوره مداخله و 3 ماه بعد، آزمون مشکلات رفتاری راتر(فرم والدین) بار دیگر بر روی دو گروه به ترتیب بعنوان پس آزمون و پیگیری اجراشد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها‌: یافته‌‌ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مشکلات رفتاری در خرده مقیاسهای(پرخاشگری و بیش‌فعالی، ناسازگاری اجتماعی، رفتار ضداجتماعی و کمبود توجه) تفاوت معنی‌دار آماری(005/0>p) وجود دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان از برنامه مداخله سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان کم توان ذهنی به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Parent-Based Intervention-Based Timing Intervention on Behavioral Problems of Educable Mentally Retarded Children 5-7 Years

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aghayinejad 1
  • maryam chorami 2
  • ahmad ghazanfari 3
  • tayebeh sharifi 4
1 Exceptional Education, Principal of Baghganbadegan School of Iran
2 : Assistant Professor of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad niversity, Shahrekord, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to determine the effectiveness of a parent-centered intervention during an incredible years on behavioral problems of mentally retarded children with 5-7 years of age. Method: The research method was experimental with pretest-posttest design and follow-up with control group. The statistical population included all educated mentally retarded students who were studying in special centers in Lordegan in 2018. Among them, 30 people with behavioral problems were selected randomly based on Rutter's Behavioral Problems Scale (1975, Parent Form) and were randomly assigned to two groups of 15 (experimental and control) and then the parents of experimental group Twelve sessions underwent an incredible year's intervention program and the control group's parents received no intervention during this time. After the intervention period and 3 months later, Rutter's Behavioral Problems Test (Parent Form) was again administered to the two groups as post-test and follow-up, respectively. The obtained data were analyzed by repeated measures ANOVA using spss22 software. Results: The results showed a significant difference between the performance of the experimental and control groups in the rate In the subscales (aggression and hyperactivity, social maladaptation, antisocial behavior, and attention deficit disorder) (p <0.005). Conclusion: According to the results, the intervention program of the incredible years can be used as an effective intervention to reduce the behavioral problems of mentally retarded children

کلیدواژه‌ها [English]

  • incredible years”
  • “mentally retarded”
  • " behavioral problems”
  • " timely intervention”
  • " parenting"