اثربخشی آموزش فرزندپروری بر اساس تئوری انتخاب بر رابطه والد- کودک و نشانه های بالینی اختلال نافرمانی مقابله ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری بر اساس تئوری انتخاب بر رابطه والد- کودک و نشانه های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای می باشد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با مراحل پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری است. از نوع پژوهش‌های شبه آزمایشی با مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری است. تعداد 26 نفر از والدین دانش‌آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای مراجعه‌کننده به مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره به همراه پدران و مادرانشان با استفاده از روش نمونه‌گیری گزینش در دسترس، به عنوان نمونۀ اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس در دو گروه مساوی سیزده ‌نفری والدینشان، به شرح زیر به طور تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایشی در برنامه آموزش مهارتهای فرزندپروری شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. . ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه ارتباط والد - فرزند پیانتا (1994) و پژوهش پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) می باشد. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد آموزش فرزندپروری بر اساس تئوری انتخاب منجر به بهبود رابطه والد- کودک و کاهش نشانه های بالینی اختلال نافرمانی مقابله ای (در مؤلفه های ضدیت و بیش جنبشی) شد و بر مؤلفه های دقت و اختلال ترکیبی تأثیر معنادار نداشته است. نتیجه گیری: آموزش مهارتهای والدینی مبتنی بر تئوری انتخاب می تواند منجر با تقویت رابطه با والدین می تواند منجر به کاهش مشکلات رفتاری کودکان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Parenting Education Based on Choice Theory on Parent-Child Relationship and Clinical Symptoms of oppositional defiant Disorder

نویسنده [English]

  • Zohreh esmaelzade
Assistant professor, primary education group
چکیده [English]

Abstract
Aim: The purpose of the present study was to determine the effectiveness of parenting education based on choice theory on parent-child relationship and clinical symptoms of children with oppositional defiant disorder.
Method: The research method is quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up. It is a quasi-experimental research with pre-test, post-test and follow-up tests. 26 parents of students with oppositional defiant disorder referred to Psychological and Counseling Services along with their fathers and mothers were selected as the sample of the study using available sampling method and then were divided into two equal groups of thirteen. Their parents were randomly assigned to the following. The experimental group participated in the parenting training program and the control group received no intervention. The instruments used in this study are the parent-child communication questionnaire (1994) and the study of pediatric symptoms questionnaire (CSI-4). Result: Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. Findings showed that parenting training based on choice theory improved parent-child relationship and reduced clinical symptoms of oppositional defiant disorder (in oppositional and hyperactivity components) and had no significant effect on the components of accuracy and combined disorder.
Conclusion: Teaching parenting skills based on choice theory can lead to a stronger relationship with parents can reduce children's behavioral problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Parenting"
  • "Choice Theory"
  • "Parent-Child Relationship"
  • "oppositional defiant Disorder"