اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

2 دانشگاه تهران

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دانش‌آموزان سوم تا پنجم مراجعه‌کننده به مراکز ناتوانی‌های یادگیری شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند. از میان آنها، 30 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش وکنترل (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند.گروه آزمایش برنامه درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در طی هشت جلسه یک و نیم ساعته را دریافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش‌نامه‌های تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندورال (2010) بودند که توسط پژوهشگر به‌عنوان پس‌آزمون در اختیار مادران قرار گرفت و داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس در نسخه 22 نرم‌افزار spss تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش هیجانات منفی (05/0P< )، و افزایش هیجانات مثبت (05/0P< ) در مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه گردیده است. همچنین یافته‌ها نشان داد که برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی موجب افزایش انعطاف‌پذیری شناختی (05/0P< ) در مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه شده است و بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری از لحاظ متغیرهای مذکور وجود دارد. نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش مشکلات روان‌شناختی و افزایش سلامت روان در مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based training on emotion cognitive regulation and cognitive flexibility in mothers of children with Special learning disorder

نویسندگان [English]

  • hamideh kheirati 1
  • Bagher Ghobari bonab 2
  • Taher Ahmadi 3
1 psychology and education exceptional children
2 university of Tehran
3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Aim. The aim of this study on the effectiveness of training mindfulness-based on emotion cognitive regulation and cognitive flexibility mothers of children with specific learning disability.
Method. The study was a pretest-posttest experimental design with a control group. Statistical population included all mothers of students from third to fifth in the Urmia city centers learning disabilities formed the 2016-2017 school year. Of these, 30 were selected by simple random sampling method and the experimental group (15) people and control group (15) were randomly replaced. The experimental group therapy based on mindfulness in eight and a half hour session was conducted. The instruments used in this study were questionnaires, prepared by Garnefski et al. (2001), as well as Cognitive Flexibility Questionnaire by Dennis and Vander Wal in (2010) made as post-test questionnaires to the mothers were then collected data using SPSS 22 software and Covariance Analysis Method were analyzed. Results. The results showed that mindfulness-based intervention reduces negative emotions (P<0/05) and increase positive emotions (P<0/05). The findings also showed that mindfulness-based programs increased cognitive flexibility (P<0/05) in mothers of children with specific learning disability And there is a significant difference between the experimental and control groups. Conclusion. According to the findings, it can be concluded that a program based on mind-awareness reduces psychological problems and increases mental health in mothers of children with special learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : mindfulness
  • emotion cognitive regulation
  • cognitive flexibility
  • specific learning disorder