مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان عادی و نوجوانان با اختلال رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه زاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان با اختلال رفتاری و عادی در شهر تهران انجام شد. در این پژوهش علّی مقایسه‌ای 110 دانش‌آموز 13 - 15 ساله شرکت کرده بودند. آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه (55 نفر دارای اختلال رفتاری و 55 نفر دانش‌آموز عادی) تقسیم شدند. آن‌ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسطی قرار داشتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامۀ‌ سبک هویّت برزونسکی (1992)، پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر، مادوکس، مرکندانت، پرتیس دون، جاکوبز و راجرز (1982)، پرسشنامۀ‌ هوش هیجانی برادبری و گریوز (2004) و پرسشنامۀ‌ مشکلات رفتاری راتر- فرم والدین (1995) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری با به‌کارگیری نسخۀ 24 نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که میانگین نمرات سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی نوجوانان عادی به طور معناداری بیشتر از گروه نوجوانان دارای اختلال رفتاری بود. سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی از پدیده‌های پیچیده و چند بُعدی است که نقش بسیار مهم و متقابلی در نوجوانان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of identification styles, self-efficacy and emotional intelligence of normal adolescents and adolescents with behavioral disorder

نویسندگان [English]

  • Alireza Golestan 1
  • Alireza Salemi 2
  • Elham Zarghami 3
1 Corresponding Author: M.A. Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Varamin, Iran.
2 Member of scientific board, Department of Psychology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Varamin, Iran.
3 Member of scientific board, Department of Psychology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Varamin, Iran.
چکیده [English]

Aim. The aim of this study was to compare identification styles, self-efficacy and emotional intelligence of adolescents’ behavioral disorder with normal adolescents in Tehran City. Methods. In this causal-comparative research, 110 students aged 13-15 years old participated. They were chosen using simple random sampling method and divided into two groups (55 students with behavioral disorder and 55 normal students). They were from middle socio-economical class. The toold utilized were were Berzonsky Identity Style Questionnaire (1992), Sherer et al. Self-Efficacy Questionnaire (1982), Bradberry & Greaves’ Emotional Intelligence Questionnaire (2004), and Rutter’s Child Behavior Questionnaire for Parents (1995). Data were analyzed by MANOVA through SPSS24. Results. The results of multivariate analysis of variance showed that mean scores of identification styles, self-efficacy and emotional intelligence in normal adolescents were significantly more than those of behavioral disordered adolescents. Conclusion. Identification styles, self-efficacy and emotional intelligence are complex and multidimensional phenomena that play a very important and interactive role in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral disorder
  • emotional intelligence
  • identification style
  • self-sfficacy
احدی، حسن و جمهری، فرهاد (1394). روان‌شناسی رشد نوجوانی و بزرگسالی (جوانی، میانسالی و پیری). چاپ هشتم، تهران: بنیاد.
اعزازی بجنوردی، المیرا.، قزاقی، طاهره.، رادفر، میثم.، شریفی، فاطمه و اسدپور، احمدعلی (1397). مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری. توانمندسازی کودکان استثنایی، 9(1):33-40.
بیک‌زاد، جعفر.، خدیوی، اسداله.، حسین‌پورسنبلی، علیرضا و محمدنژاد اصل، راحله (1391). رابطۀ هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 5(19): 27-34.
خسروشاهی، جعفر و خانجانی، زینب (۱۳۹۰). رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن‌ها در دانش‌آموزان ممتاز و عادی. اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
صبحی قراملکی، ناصر (1391). پیش‌بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی مدرسه، 1(3): 62-49.
ضرغامی، الهام.، احدی، حسن.، اطهاری، سید شمس‌الدین و کراسکیان، ادیس (1396). مقایسۀ سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری. توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(2): 70-78.
عسگریان مقدم زنجانی، هما.، باقری، فریبرز.، جزایری، سید مجتبی.، ترکمان، محمد و امیری، حمید (1392). مقایسۀ هوش هیجانی و سبک‌های هویّت در زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و زنان عادی.دانشوپژوهشدرروان‌شناسیکاربردی، 2(52): 119-109.
عاشوری، محمد و جلیل‌آبکنار، سیده‌سمیه (1395). روان‌شناسی رشد: از بدو انعقاد نطفه تا واپسین دم حیات. چاپ اول. تهران: رشد فرهنگ.
عاشوری، محمد و دلال‌زاده بیدگلی، فاطمه (1396). اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر مدل‌ شناختی رفتاری بر مشکلات رفتاری و مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی با اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی. مجله توانبخشی، 19(2):102-115.
کرامتی، هادی و شهرآرای، مهرناز (1383). بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 3(10): 103-115.
کریمی، مسعود.، عاشوری، محمد و سالمی خامنه، علیرضا (1396). بررسی رابطۀ رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام. توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(3): 85-93.
گنجی، حمزه.، میرهاشمی، مالک و ثابت، محسن (1385). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش هیجانی برادبری- گریور. مجله روان‌شناسی کاربردی، 1(2): 35-23.
محمدی، شهناز.، کاظمی‌رضایی، سید علی.، قاسمی ارگنه، حامد.، کاظمی‌رضایی، سید ولی و موسوی، سید عادله (1396). رابطۀ ابعاد شخصیت با سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویّت در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی. فصلنامه سلامت روان کودک، 4(1): 88-98.
محسنی، سحر.، میرشکاری، لیلا.، آهویی، مهشید، حسینی سرحدی، فاطمه.، ثناگو، اکرم و کهکی، فاطمه (1396). رابطه بین هیجان خواهی و سبک‌های هویّت با رفتارهای پرخطر نوجوانان. مجله توسعۀ پرستاری در سلامت، 8(1): 47-56.