طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی‌ دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی اعتبار و روایی برنامۀ موبایلی آموزش کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوانان اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ پژوهش همۀ دختران بستری در بیمارستان‌های روان‌پزشکی شهر تهران را شامل می‌شد که در سال گذشته رفتار خودآسیب‌رسان عمدی داشتند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌ای شامل 15 نفر نوجوان دختر 14 - 18 سال، بستری در بیمارستان روان‌پزشکی روزبه، دارای رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی، انتخاب و از طریق مصاحبۀ بالینی نیمه ساختاریافته، آزمون هوش ریون، پرسشنامۀ خودآسیب‌رسانی عمدی و آزمون برو- نرو ارزیابی شدند. پایایی بازآزمایی، همسانی درونی و روایی همزمان مداخلۀ آموزش بازداری با آزمون برو - نرو بررسی شد. در تحلیل داده‌ها از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ضرایب همبستگی در ارزیابی پایایی، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی معنا‌دار (001/0P˂) بودند. هم چنین ضرایب همبستگی روایی همزمان برای زمان واکنش‌ها و نسبت خطای ابزارها معنا‌دار (001/0˂P) بودند. تحلیل‌های آماری حاکی از پایایی و روایی قابل قبول این ابزار بود. با توجه به پایایی و روایی حاصل، به نظر می‌رسد می‌توان از برنامۀ آموزش بازداری به‌منظور افزایش بازداری پاسخ، به‌ویژه در افراد دارای رفتارهای ‌خود‌آسیب‌رسان عمدی استفاده کرد.
 کلیدواژه‌ها:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pilot design and validation of a deliberate self-harm inhibitory control training application

نویسندگان [English]

  • Parisa Pedram 1
  • Seyedeh Monavar yazdi 2
  • ShokoohSadat Banijamali 3
  • Shaghayegh Zahraei 4
1 Ph.D. student, Department of Psychology, Faculty of Educational Science and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Science and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Science and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Science and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim. The purpose of this study was to design and evaluate the validity and reliability of a smartphone application for inhibitory control of deliberate self-harm behaviors among dolescents. Methods. The study was a descriptive research of correlational type. The population consisted of all girls) admitted to Roozbeh Psychiatric Hospital who had deliberate self-harm behaviors during the past year. Using purposeful sampling method, a sample of 15 adolescent girls (aged 14-18) admitted to Roozbeh Psychiatric Hospital, who had deliberate self-harm behaviors were selected and evaluated using semi-structured clinical interview, Raven IQ Test, Deliberate Self-Harm Survey, and Go-NoGo Test. Test-retest reliability, internal consistency and concurrent validity of inhibitory control training and Go-NoGo Test were evaluated using Pearson correlation analysis. Results. The results indicated that the correlation coefficients of internal consistency reliability, and test-retest reliability were significant (P<0.001) .Correlation coefficient of ‌concurrent validity for reaction time and error ratios were significant (P<0.001). Statistical analysis indicated the reliability and validity of this application. Conclusion. It seems that this application can be used as an intervention to increase response inhibition, especially in those who deliberately harm themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhibitory control training
  • validation
  • deliberate self-harm
ارجمندنیا، علی‌اکبر.، فتح آبادی،‌ روح الله و عاشوری، محمد (1396). اثربخشی تمرین‌های حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، ۸ (21): 74-68.
اسدی، کبری.، هومن، حیدرعلی و لیاقت، ریتا (1391). مقایسه مدل‌های تک پارامتری و سه پارامتری تئوری سؤال پاسخ در سنجش توانایی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه توسط ماتریس‌های پیش رونده ریون. فصلنامه تحقیقات روانشناختی، 4(13): 71–89.
بهروز سرچشمه، سعیده.، عاشوری، محمد و انصاری شهیدی، مجتبی (1396). اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختلال کم توجهی بیش فعالی. فصل نامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8 (21): 15-6.
پیوسته‌گر، مهرانگیز (1392). شیوع رفتار خودآسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش آموزان دختر. مطالعات روان‌شناختی، ۹(۳): 51-29.
حسینی، سید جعفر.، عاشوری، محمد و زرندی، علیرضا (1395). بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش آموزان دوره اول دبیرستان. فصل نامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7 (20): 86-76.
خدادادی، مجتبی.، خرمی، آناهیتا و‌ امانی، حسین (1393). نرم افزار آزمون برو نرو. تهران. مؤسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا.