اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه روان‌شناسی عمومی، قزوین، ایران

2 دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه روان‌شناسی، ابهر، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری بود. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری بود که در سال 1395به مراکز آموزش و توانبخشی دانش‌آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری (دولتی و غیردولتی) شهر تهران مراجعه کرده بودند. از بین آن‌ها به روش دردسترس 24 نفر انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه 12 نفره(کنترل و آزمایش) قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش در طی هشت جلسه تحت آموزش نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ قرار گرفت و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. پیش و پس از مداخله، از خرده مقیاس حافظۀ فعال آزمون هوش تهران- استنفورد بینه برای اندازه‌گیری حافظۀ فعال استفاده شد و داده‌های پژوهش از طریق آزمون‌های تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نرم‌افزارشناختی کاپیتان‌لاگ بر حافظۀ فعال(کلامی و غیرکلامی) دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری تأثیر مثبت دارد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که نرم‌افزار کاپیتان لاگ این مزیت را دارد که از آن می‌توان در بهبود حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری و در نتیجه در حل مشکلات تحصیلی آن‌ها بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Captain Log’s cognitive software on working memory of students with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Nastaran Royatvand Ghiasvand 1
  • Mojtaba Amiri Majd 2
1 M.A. Department of Psychology, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Abhar Branch, Iran.
چکیده [English]

Aim. The present research aims at determining the effectiveness of Captain Log’s cognitive software on working memory of students with learning disabilities. Methods. This is a quasi-experiment research with pretest-posttest design and a control group. The statistical population consisted of all students with learning disabilities who attended the educational and rehabilitation centers of students with specific learning problems (governmental and nongovernmental) in Tehran durin year 2016. 24 students were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to two groups of 12 students (control and experiment). Then, the experiment group was trained during eight sessions of Captain Log’s working memory builder software program, while control group did not receive any intervention. Before and after the intervention, Tehran-Stanford Binet Intelligence Scale was used for measuring active memory. Data were analyzed by one-variable and multivariate covariance analysis. Findings. The results demonstrated that Captain Log’s cognitive working memory builder software has a positive influence on the working memory (verbal and non-verbal) of students with learning disabilities. Conclusion. Therefore, it could be concluded that Captain Log’s Software can be used to improve the working memory of students with learning disabilities and consequently solve their educational problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive software
  • working memory
  • learning disabilities
  • Captain Log
آقاجانی، نورا.، خانزاده عباسعلی، حسین و کافی، سیدموسی(1394). اثربخشی آموزش نرم افزار ان بک بر بهبود حافظۀ فعال دانش آموزان نارساخوان. ناتوانی های یادگیری، 4(3): 7-21.
ارجمند نیا، علی‌اکبر و شکوهی یکتا، محسن (1394). بهبود حافظه فعال، تهران: تیمورزاده- نشر طبیب.
ارجمندنیا، علی اکبر.، شریفی، علی و رستمی، رضا (1393). اثربخشی برنامۀ تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظۀ فعال دیداری- فضایی دانش آموزان با مشکلات ریاضی. ناتوانی های یادگیری، 3(4): 6-24.
ارجمندنیا، علی اکبر.، ملکی، سمانه.، اصغری نکاح، سیدمحسن و داوری آشتیانی، رزیتا(1395). بررسی تأثیر مداخله بازی‌های زبان شناختی بر عملکرد حافظۀ فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7(18): 79-87.
بهروز سرچشمه، سعیده.، عاشوری، محمد و انصاری شهیدی، مجتبی(1396). اثربخشی آموزش شناختی بر میزان توجه و حافظۀ فعال کودکان با اختلال کم توجهی بیش فعالی. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(21): 6-15.
پاپی، حکیمه.، کامکاری، کامبیز و عالی‌پور، یوسف (1393). مقایسۀ روایی تشخیصی نسخۀ چهارم تکمیل یافته مقیاس‌های هوشی و کسلر با هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش‌آموزان ناتوان یادگیری شهر اهواز. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
تبریزی، نرگس و احمدایی، آرزو (1396). پرورش توانایی‌های ذهنی و یادگیری (کودک و نوجوان): کتاب کار تمرین‌های طبقه بندی شده. تهران: مبنا.
جعفری سروجهانی، زهرا.، امیری مجد، مجتبی و جعفری، اصغر(1394). تأثیر برنامۀ آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 6(2): 38-43.  
حسن‌آبادی، حمیدرضا.، پاشاشریفی، حسن.، فرزدا، ولی الله.، رضاخانی، سیمین‌دخت.، ایزانلو، بلال و حبیبی، مجتبی‌(1396). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر). تهران: رشد.
دلاوریان، مونا.، افروز، غلامعلی.، توحید خواه، فرزاد.، رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم و ارجمندنیا، علی اکبر.(1395). طراحی برنامه عصبی شناختی رایانه- محور جهت اندازه‌گیری و بررسی حافظۀ فعال با هدف غربالگری کودکان در معرض اختلال خواندن یا دیسلکسیا. طب توانبخشی، 5(3): 75-83.
شریفی، علی اکبر.، زارع، حسین و حاتمی، جواد(1394). تأثیر توان بخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظۀ فعال بیماران مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک. تازه‌های علوم شناختی، 17(4): 71-78.
شکوهی یکتا، محسن.، لطفی، صلاح الدین.، رستمی، رضا.، ارجمندنیا، علی اکبر، معتمدیگانه، نگین و شریفی، علی(1393). اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظۀ فعال کودکان نارساخوان. شنوایی شناسی، 23(3): 46-56.