اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی-رشد حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران

3 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین اعتبار مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان برای کودکان ردۀ سنی دوم (7-10 سال) شهر تهران انجام شد. روش‌شناسی این مطالعه، توصیفی و از نوع اعتبار سنجی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کودکان 7 - 10 ساله شهر تهران بودند. نمونۀ این پژوهش 800 نفر از کودکان عادی با رشد طبیعی را شامل می‌شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم بود. اعتبار محتوایی این آزمون به وسیلۀ شاخص اعتبار محتوا (CVI) و نسبت اعتبار محتوا (CVR) و اعتبار سازۀ آزمون به صورت تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. میانگین شاخص اعتبار محتوایی آیتم‌ها (967/0) و  برای هر آیتم (بالای 87/0) و میانگین نسبت اعتبار محتوایی آیتم‌ها (937/0) و برای هر آیتم (بالای 75/0) به‌دست آمد که عالی بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مناسب بودن مدل را تأیید کرد (هر شاخص بالای 9/0)، این نتایج مشخص می‌کنند که اعتبار سازۀ آزمون مورد تأیید است. بر پایۀ یافته‌های پژوهش حاضر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم، ابزاری معتبر برای تشخیص اختلال هماهنگی رشدی کودکان 7 - 10 ساله شهر تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Movement Assessment Battery For Children - Second Edition in the age band two in Tehran

نویسندگان [English]

  • Rouhallah Akbaripour 1
  • Afkham Daneshfar 2
  • Masoumeh Shojaee 3
1 Ph.D student of Motor Behavior and Motor Development, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor at Alzahra University, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor at Alzahra University, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to study the validity of the Movement Assessment Battery For Children - Second Edition in the age band two (7-10 years) in Tehran. Methods: Methodology of this study was descriptive and a validation study. The statistical population of the study consisted of all 7-10 year-old children in Tehran. The sample consisted of 800 normal children with normal growth, selected by multi-stage random sampling. The tool used in this study was the Movement Assessment Battery For Children - Second Edition. The content validity of this test was analyzed by content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) and validation of the test construct was done using confirmatory factor analysis. Results: The average content validity index of the items (0/696) and for each item (above 0/87) and the average content validity ratio of the items (0/937) and for each item (above 0/75) was excellent. The results of the confirmatory factor analysis confirm the appropriateness of the model (each index above 0/9), indicate that the validity of the test construct is acceptable. Conclusion: Based on the findings of this study, it is concluded that the Movement Assessment Battery For Children - Second Edition, is a valid tool for the diagnosis of developmental coordination disorder in children aged 7-10 years in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MABC-2 Test
  • Developmental Coordination Disorder
  • validation
  • fundamental skills
ارجمندنیا، علی‌ اکبر.، فتح آبادی، روح الله.، طاهریان، مسعود و عاشوری، محمد (1396). اثر بخشی تمرین‌های حرکتی ریتمیک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(21): 74-68.
افضلی، لیلا و اسماعیلی، سمیه (1395). اثر بخشی آموزش خلّاقیّت بر خلّاقیّت و عزّت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 7(18): 104-96.
قاسم‌زاده، سوگند و نقدی، نیره (1396). اثر بخشی بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(21):67-61.