بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ میزان افسردگی، اضطراب و استرسدر افراد نابینا و افراد عادی شهر اصفهان انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعۀ علّی مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان نابینا و دانشجویان عادی 19 - 24 سالۀ دانشگاه اصفهان بودند. آزمودنی‌ها در این پژوهش 70 نفر بودند که به دو گروه 35 نفری تقسیم شدند. گروه اول از دانشجویان نابینا بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند؛ در حالی که گروه دوم، دانشجویان عادی بودند و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویباند و لاویباند (1995) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری با استفاده از نسخه 23 SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که میزان اضطراب و استرس در دانشجویان نابینابه طور معناداری بیشتر از دانشجویان عادی بود (0005/0P<) ولی تفاوت معناداری در میزان افسردگی هر دو گروه وجود نداشت (05/0P>). بر اساس نتایج مشخص شد که افسردگی، اضطراب، استرس از واکنش‌های هیجانی و پدیده‌های چندبُعدی هستند که وضعیت بینایی نقش مهمی در آن‌ها دارد. بنابراین، توجه به این واکنش‌ها در دانشجویان نابینا و عادی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of depression, anxiety and stress between blind and normal individuals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ashori 1
  • Sahar Shojaei 2
  • Fatemeh Fatahian 2
1 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 B.A. in Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Aim: This study aimed to compare the depression, anxiety and stress between blind and normal individuals in Isfahan city. Methods: The present research was a causal-comparative study. The study population included blind students and normal students aged 19-24 years old at the University of Isfahan. Sample of this research consisted of 70 people and they were divided into two groups of 35 students. First group students were selected from blind students by convenient sampling method; while the second group participants were selected from normal students by randomly method. The tool used in the present research was Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) by LoviBond and LoviBond (1995). The data were analyzed using multivariate analysis of variance test with 23th version of SPSS. Results: findings showed that anxiety and stress in blind students was significantly higher than the normal students (P<0.0005). But depression in blind students and normal students had not significant difference (P>0.05). Conclusion: depression, anxiety and stress are emotional reactions and multidimensional phenomenon in which visual condition has an important role. Therefore, paying attention to these reactions is essential in blind and normal students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • blind individuals
  • depression
  • stress
آزادی، شهدخت.، سهامی، سوسن.، قهرمانی، زهرا و قلی‌پور، گلناز‌(1393). ارزیابی عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی در میان کارکنان زن شرکت بهره برداری نفت گچساران. فصلنامهزن وبهداشت ،4(3): 110-117.
افروز، غلامعلی و دلیر، مجتبی (1395). کمال‌زدگی در خانواده کودکان تیزهوش. فصلنامه رویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانشناسی،5(4): 29 – 59.
افروز، غلامعلی و  قدرتی، مهدی(۱۳۹3). ساخت و هنجاریابی مقیاس رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه). مجله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.۴۱: ۹-۱. 
بخشی، حمید.، اسدپور، محمد و خدادادی‌زاده، علی (1386). ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین. مجله علمی‌دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ۱۱ (۲)‌:۳۷-۴۳
بشارت، محمدعلی.، تاشک، آناهیتا و رضازاده، سیدمحمدرضا(1395). تبیین رضایت زناشویی و سلامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانی برحسب سبک‌های مقابله. مجله روانشناسیمعاصر، 1(1): 56-48.
ثنایی، پروین.، معین، لادن و گوهرگانی، شهین (۱۳۸۹). بررسی آموزش  خانواده به شیوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناختی –رفتاری بر رضایت‌مندی زناشویی والدین. فصلنامه زن  و جامعه،1(1): ۶۹-۹۲.
حجازی، الهه.، صالح نجفی، مهسا و امانی، جواد (1393). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانشناختی و رضایت از زندگی. مجله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانشناسی معاصر، 9(2): 77-88.
حق‌شناس،حسین.، چمنی، امیررضا و فیروزآبادی، علی(1385). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان دانش‌آموزان دبیرستان‌های تیزهوشان و دبیرستان‌های عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی،8(29-30): 57-66.
خلعتبری، جواد و کیا کجوری، راضیه (1393). اثربخشی مشاورۀ ‌‌‌گروهی بر شیوۀ تحلیل ارتباط محاوره‌ای (TA) بر میزان تعارضات زناشویی زنان متأهل. فصلنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلا‌می ‌واحد تنکابن،5(2): 18-28.
خلیلی، شیوا.، برزگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کهنمویی، ساناز.، صاحبی، علی و فراهانی، حجت الله (1395). اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی‌(پژوهش مورد منفرد). مجله پژوهش‌های کاربردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی،7(1):‌1- 24.
خادمی، علی.، ولی‌پور، مریم.، مرادزاده خراسانی، لاله و نیشابوری، سیمین (1393). رابطۀ ویژگی‌های شخصیت با رضایت زناشویی و مؤلّفه‌های آن در زوج‌ها.  فصلنامه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان‌شناسی کاربردی،8(4): 95 -109.
شاکریان، عطا (۱۳۹۱). نقش شخصیت و جنسیّت در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی سازگاری زناشویی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ۱، (۱۶): ۱۶-۲۲.
طباطبایی، سید محمود.، پناهنده، سامیه.، حسین آبادی، مجید و عطاری، عباس (1391). بررسی رابطۀ سلامت عمو‌می ‌و رضایت‌مندی زناشویی در کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه نامه سلامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان، 10(6):491-499.
عسکری،پرویز.، حیدری،علیرضا.، نادری، فرح.، مرعشیان، فاطمه.، نقی پور، سیمین و ضمیری، امین (۱۳۸۸). راهنمای آزمون‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی. اهواز: دانشگاه آزاد اسلا‌می‌واحد اهواز، چاپ اول.
عطاری، یوسفعلی.، امان‌الهی فرد، عباس و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (۱۳۸۵). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و عوامل فردی – خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره‌‌‌‌‌های دولتی شهر اهواز. مجلۀ آموزش و پرورش و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناسی،13 (3): ۸۱-۱۰۸.
علیپور، احمد.، رحیمی، افسانه و زارع، حسین (1392). بررسی رابطه سلامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور استان تهران. ماهنامه علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 24(7): 557-565.
لطیفیان، مروارید.، افروز، غلامعلی و شهسوارانی، امیرمحمد (1393). رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی مادران با خلّاقیّت دختران. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانشناختی، 5(2): 29-46.
لین. بی. گوئن باخ.( 1392). مروری بر عوامل شخصیتی کودکان تیزهوش و خانواده آن‌ها. ترجمۀ فخرالسادات قریشی، تهران: ارسباران.
مارشال ریو، ج. (۱۳۹۴).انگیزش و هیجان. ترجمۀ یحیی، سید محمدی. تهران: ویرایش.
محمدزاده ابراهیمی‌، علی.، جمهری، فرهاد و برجعلی، احمد (۱۳۸8). رابطۀ بین مشابهت و مکمل بودن ویژگی‌های شخصیتی زوجین با رضایت‌مندی زناشویی. مجله پژوهش در سلامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانشناختی، ۲( ۵ و۶): ۷۳-۹۰.
هومن، حیدرعلی.، بشردوست، سیمین و کتابی، امیر حسین (1391). ویژگی‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌سنجی آزمون نیازهای اساسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان‌شناختی و رابطۀ آن با بهزیستی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روانی دردانشجویان دانشگاه آزاد اسلا‌می‌تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران مرکز.