تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران تهران، ایران

2 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران‌، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف یافتن یک مدل در زمینۀ نقش عوامل سطح دانش‌آموزی و سطح کلاس بر خلّاقیّت انجام شد. برای این منظور 300 دانش‌آموز دورۀ دوم متوسطه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش آزمون تصویری خلّاقیّت تورنس (1995)، پرسشنامۀ ادراک از ساختار هدفی کلاس (PALS)و پرسشنامۀ اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998) بودند. یافته‌های حاصل از تحلیل چند سطحی نشان می‌دهد که در سطح مدرسه، متوسط خلّاقیّت کلاس‌های مختلف به‌طور معناداری با هم تفاوت دارد. 48درصد از واریانس خلّاقیّت در سطح دانش‌آموز و 52درصد از واریانس در سطح کلاس تبیین می‌شود. در حقیقت متغیر سطح کلاس در مقایسه با سطح دانش‌آموز اهمیت بالاتری دارد و بهترین پیش‌بینی‌کنندۀ خلّاقیّت دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilevel analysis of relationship between creativity, goal orientation and class structure

نویسندگان [English]

  • Dr. Elahe Hejazi 1
  • Leila Afzali 2
  • Zahra Naghsh 3
1 Associate Professor, Faculty of Psychology and Education , University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the present study was to find a model for exploring the role of student level and class level factors on creativity. Methods: in the present quantitative research, 300 female high school students were selected using stratified random sampling. The research tools included Torrance Test of Creative Thinking (1995), The Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS), and Achievement Goal Questionnaire (AGQ) (1998). Results: Multivariate analysis showed that at the school level, the average creativity of different classes is significantly diverse, and 48% of the variance of creativity at the student level explains 52% of the variance at the class level. Conclusion: In fact, the class variable is more important than student level and is the best predictor of student creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • class structure
  • goal orientation
  • multi-level analysis
آقا‌یوسفی، علیرضا و شریف، نسیم (1390). رابطۀ سبک‌های تفکّر و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دختر متوسطه شمال شهر تهران، فصلنامۀ مطالعات روان‌شناختی، 7(‌3): 51-74.
بابایی، ابوالفضل (1390). رابطۀ ادراک از ساختار هدفی کلاس‌، سبک‌های تفکّر‌، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی،8(2): 38-28.
حجازی، الهه.، لواسانی، مسعود و بابایی، ابوالفضل (1390). رابطة ادراک از ساختار هدفی کلاس، سبک‌های تفکّر، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پژوهشدربرنامهریزیدرسی، 8(2):28-38.
حسینی، افضل‌السادات (1387). یادگیری خلّاق کلاس خلّاق، چاپ اول، تهران: مدرسه.